A continuació hi ha una llista de les preguntes més freqüents.

Aquesta llista s’actualitza periòdicament i conté informació útil per emplenar la sol·licitud.

Si no trobeu la resposta a la vostra consulta, escriviu a [email protected].

Qui pot ser el beneficiari de la convocatòria?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

El beneficiari ha de ser una entitat jurídica del sector públic o sense ànim de lucre que sigui propietària o copropietària dels actius derivats de la recerca científica i que estigui situada i registrada a Espanya o Portugal.

Les empreses establertes poden presentar propostes?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

No, les empreses establertes queden explícitament excloses com a institucions beneficiàries i com a institucions associades en consorci. Tampoc poden presentar sol·licituds les institucions beneficiàries del sector públic o sense ànim de lucre si els seus actius ja han estat transferits a una institució amb ànim de lucre.

Poden constituir-se empreses derivades ( spin-offs) durant la participació en el programa?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Sí, un projecte participant pot constituir una spin-off (tercer vinculat), si bé el suport del programa continuarà sent exclusivament per a l’entitat beneficiària per a les activitats aprovades. Si els actius es transfereixen a un tercer que és una entitat amb ànim de lucre (és a dir, una entitat diferent de l’spin-off), la Fundació ”la Caixa” pot deixar de finançar les activitats del projecte cobertes per la beca.

Què ofereix la convocatòria?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Ofereix suport econòmic de fins a 700 000 € si el projecte passa per totes les fases (màx. 50.000 € a la fase 1; màx. 150.000 € a la fase 2; màx. 500.000 € a la fase 3). També ofereix suport no econòmic que inclou el suport de mentors, consultors, formació especialitzada en diferents àmbits i activitats de networking.

Com puc saber per a quina fase he de presentar la sol·licitud?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

El sistema de sol·licitud en línia facilitarà al candidat una guia específica per avaluar el nivell de maduresa del projecte. Amb aquesta informació, el candidat podrà triar la fase més adient i apareixerà una sol·licitud diferent a la plataforma en funció de la fase seleccionada.

Una institució sol·licitant pot presentar diferents projectes?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Sí, una entitat té dret a presentar diferents projectes. Cada sol·licitud ha d’estar associada a actius diferents i estar dirigida per un líder de projecte diferent.

Un candidat pot presentar més d’una proposta en la convocatòria?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

No, un líder de projecte no pot presentar més d’una proposta, però pot liderar un projecte i al mateix temps estar associat en consorci en un projecte diferent.

Poden participar en la convocatòria projectes de consorcis o amb actius en copropietat?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Sí. En el cas dels actius en copropietat o projectes de consorcis, totes les parts implicades hauran de donar suport a la sol·licitud a través del sistema de sol·licitud en línia. En el cas de consorcis, a més de la institució sol·licitant, es permeten un màxim de 4 membres. Aquests membres han de ser institucions del sector públic o sense ànim de lucre de la UE o d’estats membres de fora de la UE que siguin elegibles segons les lleis de la UE.

En el cas de projectes de consorcis o amb actius en copropietat, qui rebrà el suport econòmic?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

En aquest cas, la institució beneficiària rebrà i distribuirà el finançament del projecte entre els altres membres del consorci segons el que s’especifiqui en l’acord del projecte. El beneficiari serà el responsable de justificar les despeses generades per tots els membres del consorci i del reemborsament del suport econòmic. Els copropietaris dels actius no tenen dret a rebre finançament llevat que estiguin inclosos com a institucions associades en un consorci.

Els copropietaris dels actius poden ser institucions amb ànim de lucre?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Sí, tot i que la institució sol·licitant, tota sola o juntament amb altres institucions sense ànim de lucre, han de ser propietàries de més del 50 % dels actius.

Podem participar en la convocatòria si els nostres actius no estan protegits per una estratègia de propietat intel·lectual?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Sí que podeu. En aquest cas, heu de presentar la sol·licitud per a la fase que s’adigui millor a la situació del vostre projecte.

Poden participar els participants en convocatòries anteriors de CaixaResearch Validate o Consolidate?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Els projectes prèviament seleccionats en edicions anteriors de CaixaResearch Validate poden presentar sol·licituds només per a la fase 3 d’aquesta convocatòria amb els mateixos actius. Els projectes prèviament seleccionats en convocatòries de CaixaResearch Consolidate no poden participar en aquesta convocatòria.

Les despeses generals estan cobertes pel suport econòmic?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Cada institució beneficiària i soci de consorci té dret a un màxim del 10 % de les despeses generals exclusivament en les fases 2 i 3 del programa.

Quina durada té el programa?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Un màxim de 24 mesos per a cada una de les fases.

Les despeses de desplaçaments per assistir a activitats presencials (formació, networking, esdeveniments, etc.) queden cobertes pel programa?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Sí, els participants disposaran d’una assignació per a despeses de desplaçament per assistir a les activitats organitzades dins del marc del programa (màx. 1000 € en la fase 1 i 3; màx. 4000 € en la fase 2).

Un cop seleccionat el projecte, quan comença a rebre suport econòmic?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Immediatament després de signar l’acord del projecte, el projecte rebrà un pagament inicial que podrà variar en funció de la fase. Els pagaments posteriors es distribuiran en funció de la presentació de productes entregables, informes de progrés i el compliment dels indicadors de rendiment clau.

Com poden passar els participants a la següent fase del programa?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Tots els projectes seleccionats en les fases 1 i 2 podran sol·licitar avançar a la fase següent del programa abans d’acabar el període de l’acord del projecte i almenys després d’una reunió de seguiment a la meitat del projecte. El líder del projecte presentarà una sol·licitud a través del sistema de sol·licitud en línia i serà convidat a presentar la nova proposta al comitè d’avaluació, juntament amb altres candidats externs i interns.

Qui ha d’assistir a les activitats de formació?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

El programa de formació és obligatori per als líders del projecte que participin en la fase 2 i estarà obert a altres membres de l’equip del projecte si és necessari. L’assistència és opcional per als projectes de les fases 1 i 3.

Quin nivell de compromís requereix el programa per part dels líders del projecte?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Ha de ser la seva principal ocupació, perquè puguin liderar les activitats aprovades en el pla de valorització/desenvolupament del projecte i garantir la participació obligatòria en les activitats del programa, que inclou les sessions de formació per als projectes de la fase 2, reunions amb els mentors i consultors, activitats de networking, reunions de seguiment i preparació d’informes de progrés i dels productes entregables necessaris.

Hi ha aspectes legals a tenir en compte per als projectes participants, també més enllà del programa?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Per als projectes seleccionats en les fases 2 i 3, la Fundació ”la Caixa” tindrà dret a reemborsament del suport econòmic quan s’assoleixin els indicadors establerts en les bases de participació de la convocatòria. A més, si els actius s’explotessin a través d’una spin-off, la Fundació ”la Caixa” o qualsevol entitat dins del Grup Criteria tindrà el dret, sense càrrecs, de subscriure l’1 % de les accions de l’spin off.