Treballem perquè els nens només siguin nens

A través del programa CaixaProinfància lluitem contra la pobresa infantil a Espanya.

Línia d’actuació

Mostrar texto Ocultar texto

Ampliem el programa a nous territoris.

 • QUÈ FEM

  Després d’una llarga trajectòria des de l’any 2007, la Fundació ”la Caixa” amplia la cobertura geogràfica del Programa CaixaProinfància amb la intenció de poder atendre a més nens, nenes i adolescents en situació de pobresa econòmica i vulnerabilitat social.

  Per això, la Fundació ”la Caixa” obre la present convocatòria, dirigida a entitats del tercer sector sense ànim de lucre i amb arrelament al territori, amb la finalitat d’implementar i coordinar el programa CaixaProinfància, que reforça el posicionament i la capacitat d’actuació de les esmentades entitats i genera un efecte de creació de xarxes de col·laboració. En aquest cas es preveu atendre a un número aproximat de 50 famílies a la xarxa.

  A través de la Web de sol·licituds, podràs accedir a l’àrea privada per iniciar i gestionar la sol·licitud per participar a la convocatòria de CaixaProinfància a Pamplona, al barri de La Milagrosa.

 • DATES CLAU

  CONVOCATÒRIA TANCADA

  Termini de presentació de projectes

  Del dilluns 11 d'abril al dilluns 16 de maig de 2022.

Criteris de valoració

Mostrar texto Ocultar texto
La valoració es fa per mitjà de criteris objectius amb una puntuació màxima de 100 punts, un 30 % dels quals correspon a la valoració de la solvència i experiència de l’entitat; un 20 %, a la valoració de l’equip tècnic que desenvoluparà el programa CaixaProinfància, i el 50 % restant, a la valoració de la proposta d’intervenció i d’organització de l’equip de treball en el marc del Programa. A l’apartat 5 de les bases de la convocatòria es poden consultar detalladament tots els aspectes que es valoraran de manera preferent o favorable. A continuació en destaquem alguns:
 • ENTITATS COORDINADORES

  Finalitat social de l’entitat, missió, visió i valors compatibles i coherents amb els objectius generals que guien el programa CaixaProinfància.

  Diversificació d’ingressos i estratègies de sostenibilitat econòmica.

 • EQUIPS DE TREBALL

  Organització interna de l’equip i integració en l’organigrama, i funcionament general de l’entitat. Presentació detallada de l’equip directiu, dels treballadors i treballadores contractats, dels col·laboradors i col·laboradores externs i dels voluntaris i voluntàries.

  Professionalització de l’equip: hores de dedicació contractada, perfil de formació i experiència en alguns dels àmbits d’acció del Programa. Els equips han d’estar constituïts per professionals amb dedicació plena i amb experiència en alguns o en tots els àmbits d’actuació del Programa i haver estat triats segons el sistema de selecció que es proposa: promoció interna, concurs de mèrits, etc.

 • EXPERIÈNCIA DE L’ENTITAT

  Grau d’experiència de treball en l’àmbit d’actuació del Programa amb nens i nenes en risc d’exclusió social i les seves famílies: memòries d’activitat dels dos últims cursos i historial de l’entitat, si es considera rellevant.

  Experiència en treball col·laboratiu o en xarxa: historial de treball compartit i col·laboracions (puntuals i estables) amb l’Administració, Serveis Socials, centres educatius, serveis de salut, altres serveis públics i entitats socials o del tercer sector.

 • PROPOSTA D’IMPLEMENTACIÓ DEL PROGRAMA

  Grau de justificació del projecte, basada en una identificació objectiva de necessitats a partir de l’aportació d’indicadors de vulnerabilitat al territori (rendes familiars, taxes d’atur, rendiment escolar, nombre total de nens i nenes de 0 a 18 anys les famílies dels quals estan en situació de pobresa econòmica relativa o extrema, etc.) i explicació de l’evolució històrica.

  Adequació de la proposta d’acció o intervenció social i atenció socioeducativa en xarxa d’acord amb els principis, els continguts i els requisits del programa CaixaProinfància (vegeu els annexos “Model de promoció i desenvolupament integral de la infància en situació de pobresa i vulnerabilitat social” i “Model d’Acció Social” del programa CaixaProinfància).

  Coherència interna de la proposta d’acció o intervenció: correspondència entre necessitats detectades, objectius definits, recursos propis i del territori (recursos i actors socioeducatius públics i privats identificats), metodologia de coordinació, mitjans necessaris per dur a terme les activitats del projecte, com també el cronograma i els resultats específics que s’espera obtenir d’aplicar-lo. Tenint en compte que es proposa una acció en l’àmbit del territori i en xarxa, es considerarà que el pla prevegi tant l’acció de l’entitat coordinadora com el pla d’intervenció coordinada (complementària entre els diferents agents socioeducatius del mateix territori) per donar una resposta integral a les necessitats.

  Diagnosi de les necessitats de les persones ateses, i que les propostes busquin sinergies entre els diversos actors públics i privats que es relacionen amb el col·lectiu beneficiari.

  Aliances (acords escrits) entre l’entitat sol·licitant i les entitats col·laboradores de la xarxa i, quan sigui possible, amb la resta d’agents socioeducatius del territori amb els quals es vol col·laborar.

  Adequació de la proposta d’avaluació de l’acció o intervenció amb famílies i del treball en xarxa.

  Justificació d’altres col·laboracions, aportacions i sinergies que permetin contribuir a la sostenibilitat del Programa més enllà de l’acord que es derivi d’aquesta convocatòria.

Registre i acreditació

Mostrar texto Ocultar texto

El procés d’acreditació d’entitats, de presentació dels projectes i de presentació de la documentació complementària es farà per mitjà de l’aplicació web habilitada amb aquesta finalitat per la Fundació ”la Caixa”.

S’hi pot accedir a través de la pàgina web de la Fundació ”la Caixa” (www.convocatoriaslacaixa.org), a l’apartat “Convocatòries”.

Per presentar un projecte a les diferents convocatòries de la Fundació ”la Caixa”, cal que l’entitat sol·licitant tingui la documentació obligatòria que es requereix a l’apartat 6 de les bases de la convocatòria.

 • DOCUMENTACIÓ PER ACREDITAR L’ENTITAT

  1. Targeta del CIF de l’entitat.

  2. Inscripció de l’entitat en el registre corresponent. En cas que es presenti una delegació, cal inscriure l’entitat i la delegació en el registre corresponent.

  3. Estatuts de l’entitat.

  4. Document d’acreditació de la persona que representa l’entitat en la gestió de projectes (model disponible a l’aplicació).

  5. NIF de la persona que representa a la entidad en la gestión de proyectos.

  6. En cas que l’entitat ja estigui acreditada, cal verificar que aquesta documentació està vigent en el moment de presentar el projecte.

  7. Escriptura de constitució de l’entitat.

  8. Acord de la junta directiva, del patronat o de l’òrgan de govern de l’entitat en què s’aprova presentar la sol·licitud a la convocatòria.

  9. Certificat del representant legal de l’entitat en què consti la composició nominal i el NIF de cada un dels membres de la junta directiva, del patronat o de l’òrgan de govern de l’entitat sol·licitant.

  10. Certificat de l’Agència Tributària segons el qual l’entitat està al corrent de les obligacions fiscals, vigent en el moment de presentar el projecte.

  11. Certificat de la Seguretat Social segons el qual l’entitat està al corrent de les obligacions laborals, vigent en el moment de presentar el projecte.

Presentació del projecte

Mostrar texto Ocultar texto

La presentación de proyectos se realiza mediante la aplicación Web de solicitudes con el usuario y contraseña obtenidos en la acreditación. La presentación se efectúa rellenando todos los campos de información de las diferentes pestañas de la aplicación web y adjuntando el formulario de presentación de proyecto que proporciona la aplicación y la documentación complementaria.

 

IMPORTANTE

Toda la documentación deberá entregarse en formato electrónico.
En ningún caso se aceptará documentación física.