Aquest llistat amb les preguntes més freqüents s’actualitza periòdicament, de manera que hi trobaràs informació molt útil per poder emplenar la sol·licitud.

Si no trobes la resposta que busques, et pots posar en contacte amb ci_info@fundaciolacaixa.org.

Qui pot ser beneficiari de la convocatòria de propostes?

En pot ser beneficiari qualsevol entitat que sigui propietària o copropietària de l’actiu o els actius derivats de la recerca científica i/o de les activitats d’innovació l’activitat principal de les quals es dugui a terme i estigui registrada a Espanya o Portugal. Els beneficiaris han de ser entitats sense ànim de lucre.

Els sol·licitants han d’haver participat prèviament en convocatòries de CaixaResearch?

No, no és obligatori. La convocatòria és oberta a qualsevol sol·licitud que compleixi els requisits establerts. Els projectes seleccionats en la convocatòria Validate es poden presentar a la convocatòria Consolidate sempre que l’Oficina del Programa hagi aprovat el pla de valorització de l’actiu o els actius abans de presentar la sol·licitud.

En quin punt de desenvolupament han d’estar els projectes per participar en aquesta convocatòria?

Recomanem el nivell TRL 4 o superior.

Què ofereix la convocatòria?

Ofereix un ajut econòmic de fins a 300.000 € durant un màxim de 24 mesos i suport no econòmic ad hoc.

Quina durada tenen les propostes de projecte?

Un màxim de 24 mesos.

Quines despeses cobreix l’ajut?

L’ajut cobreix totes les accions de valorització incloses en el pla de desenvolupament del projecte, com ara el desenvolupament tecnològic de l’actiu o els actius, els serveis de consultoria i estudi de mercat, l’elaboració d’informes per a l’aprovació reguladora, la contractació de personal, la gestió de la PI i les despeses de viatge, entre d’altres.

Cal que l’entitat beneficiària sigui propietària de l’actiu o els actius?

Sí, els beneficiaris han de ser entitats públiques i sense ànim de lucre que siguin propietàries o copropietàries de l’actiu o els actius.

Les despeses generals estan cobertes per l’ajut?

Sí, el 10 % del pressupost total es pot destinar a despeses generales.

Quin suport no econòmic s’ofereix a les propostes seleccionades?

Les propostes seleccionades disposaran d’activitats de mentoria, formació i suport, com ara l’assessorament d’experts i l’accés a una extensa xarxa d’experts. Es poden oferir altres tipus de suport, amb sol·licitud prèvia.

Un participant pot liderar diferents projectes en la convocatòria de propostes?

Un líder de projecte pot figurar en diverses sol·licituds, però no pot ser líder de projecte en més d’una.

Podem participar en la convocatòria de propostes si el nostre actiu o els nostres actius no estan protegits per les lleis de PI?

El projectes elegibles han de tenir un registre de PI o una sòlida estratègia de PI per a la protecció de l’actiu o els actius.

S’inclouen en aquesta convocatòria de propostes les accions destinades a avaluar l’eficàcia o la seguretat dels productes?

Sí, s’hi inclouen totes les accions necessàries per a l’aprovació reguladora de l’actiu o els actius.

Són elegibles els consorcis?

Sí, els consorcis són elegibles, sempre que estiguin liderats pel beneficiari que és propietari o copropietari de l’actiu o els actius. En aquest cas, el beneficiari rebrà i distribuirà els fons destinats al projecte entre els altres membres del consorci i serà responsable de justificar les despeses que tinguin tots els membres del consorci i del reemborsament de l’ajut.

Hi podem participar si el nostre actiu o els nostres actius s’han transferit a una empresa derivada (spin-off)?

Sí, sempre que el beneficiari de l’ajut sigui una entitat pública o sense ànim de lucre i el projecte hagi participat anteriorment i hagi rebut un ajut en la convocatòria Validate.