A continuació, hi ha una llista amb les preguntes més freqüents. Aquesta llista s’actualitza periòdicament, de manera que hi trobaràs informació molt útil per poder completar la teva candidatura.

Si no trobes la resposta que busques, pots contactar amb [email protected].

També pots consultar el nostre vídeotutorial i apuntar-te a la sessió informativa que se celebrarà el dimecres 11 d'octubre de 2023, a les 10.30 h CET (inscriu-t’hi ).

On presento la proposta?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

El sistema de presentació de propostes per a convocatòries de recerca i innovació està disponible a l'enllaç següent.

Qui té accés a la plataforma on-line de propostes per a convocatòries de recerca i innovació?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

a) El líder de projecte (Project Leader, PL): s’ha de registrar a la plataforma on-line amb les seves dades personals i vincular-se a la seva organització. Si l’organització no és a la llista d’entitats, cal incloure-l’hi introduint-hi el nom i número d’identificació (NIF per a organitzacions espanyoles i VAT number per a organitzacions portugueses).

b) El gestor de l’organització (Organization Manager, OM): cada organització tindrà designat un únic OM per a totes les convocatòries de recerca i innovació, el qual s’hi de registrar amb les dades personals. Per ser validat com a OM, cal que presenti la carta de designació per part de l’organització (vegeu-ne el model o template al perfil d’OM). L’oficina tècnica de la Fundació ”la Caixa” validarà aquesta informació abans de donar accés a l’OM a la informació de les propostes (dades bàsiques de les propostes, pressupost i membres del consorci). L’OM ha de completar i validar la informació de l’organització i acceptar la participació del PL en la convocatòria per tal que aquest pugui tramitar una proposta.

c) L’investigador principal (Principal Investigator, PI) o representant d’una organització de la societat civil (Civil Society Organization, CSO): rebrà la invitació de participació en el projecte per part del PL. Un cop acceptada la invitació i amb el registre previ al sistema amb les dades personals, tindrà accés de lectura de la proposta.

Què necessito per tramitar la proposta?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Tota proposta, sigui individual o en consorci, necessita l’autorització de l’Organització sol·licitant per a la seva tramitació. Això implica una validació, a través de la mateixa plataforma on-line, del gestor de l’organització (OM). Aquesta validació es pot fer al llarg del procés de preparació de la proposta, ja que no limita la seva edició per part del PL.

En les propostes individuals amb organitzacions de la societat civil (CSO) o en les propostes en consorci de recerca (PIs), cal també l’acceptació, per part dels membres participants en la proposta a través de la mateixa plataforma on-line. Si falta alguna d’aquestes acceptacions, només es pot tramitar eliminant el membre en qüestió (tant en el mòdul d’invitació com en el quadre amb la informació dels membres del consorci).

Si hi ha canvis en l’apartat de dades generals i informació de la proposta i/o en la composició dels membres del projecte, caldrà acceptar de nou les invitacions, per la qual cosa recomanem no enviar les invitacions fins a tenir aquestes dades emplenades i revisades.

Durant el procés de sol·licitud, està disponible un botó de validació per tal de comprovar que les dades introduïdes són correctes. Aconsellem l’ús d’aquesta validació al llarg del procés de sol·licitud per tal d’arribar a la data límit de tancament de la convocatòria.

En els projectes seleccionats, qui signa el conveni amb la Fundació ”la Caixa”?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

En el cas que el projecte sigui seleccionat, un representant legal de la organització amfitriona i el PL signaran el conveni amb la Fundació “la Caixa”. En el cas excepcional de les organitzacions de recerca que tinguin una Fundació per a la gestió d’ajudes, és necessari que sigui aquesta entitat gestora la que es registri al sistema vinculada a la proposta del PL per tal que pugui firmar el conveni.

Tenint en compte les àrees temàtiques de recerca, quins projectes es poden presentar en aquesta convocatòria?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

S’hi pot presentar qualsevol projecte de recerca nou en les àrees temàtiques de recerca següents, enteses en un sentit ampli: (1) neurociències, (2) oncologia, (3) malalties cardiovasculars i metabòliques relacionades, (4) malalties infeccioses i (5) tecnologies facilitadores en les quatre àrees temàtiques anteriors.

Com es defineixen la recerca bàsica, clínica i translacional?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Recerca bàsica

La recerca bàsica proporciona coneixement per entendre la natura i les seves lleis. Tot i que es duu a terme sense pensar en les finalitats pràctiques, aquest coneixement aporta els mitjans essencials per respondre a un gran nombre de problemes pràctics importants.

Recerca clínica

La recerca clínica és la que es fa amb éssers humans (o amb material d’origen humà, com ara teixits, mostres i fenòmens cognitius) i en què l’equip de recerca (o col·legues) interactua directament amb éssers humans. S’exclouen d’aquesta definició els estudis in vitro fets amb teixits humans que no es poden relacionar amb un individu viu. Inclou els assajos clínics, els estudis epidemiològics i conductuals, la recerca de resultats i la recerca de serveis sanitaris.

Recerca translacional

La recerca translacional promou la integració bidireccional de la recerca bàsica i la recerca clínica, amb l’objectiu a llarg termini de millorar la salut de les persones. Accelera el moviment entre la recerca bàsica i la recerca clínica, cosa que dona lloc a:

  • L’estimulació d’una comprensió científica sòlida de la salut i la malaltia humanes.

  • Una comprensió científica o uns estàndards d’atenció nous o millorats, millors resultats en els pacients, la implementació de bones pràctiques i un millor estat de salut de les comunitats.

Quins projectes es poden presentar a l’àrea de tecnologies facilitadores?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

S’hi poden presentar projectes en els quals la recerca estigui basada en la creació i el desenvolupament de tecnologies facilitadores en salut, com ara micro- i nanoelectrònica, ciència computacional, big data, fotònica, nanotecnologia, biotecnologia, materials avançats i sistemes de fabricació avançats. Alhora, els projectes han d’estar centrats en qualsevol de les àrees temàtiques anteriors.

Entre els avaluadors d’aquests projectes hi haurà experts en les diferents tecnologies facilitadores, a més d’experts en biomedicina i salut de les diferents àrees temàtiques.

Si el nucli del projecte és una malaltia o patologia, recomanem que es presenti a l’àrea temàtica corresponent a la malaltia per a una millor avaluació. Si el nucli del projecte és la creació i el desenvolupament de la tecnologia, recomanem que es presenti la proposta en l’àrea temàtica de tecnologies facilitadores.

Quins projectes es poden presentar a l’àrea de malalties cardiovasculars i metabòliques relacionades?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

S’hi poden presentar projectes en l’àmbit de les malalties cardiovasculars i les malalties metabòliques associades a riscos o alteracions cardiovasculars. En un sentit ampli, la recerca de les propostes en malalties metabòliques han d’estar relacionades amb la patologia cardiovascular.

Puc presentar sol·licituds a més d’un programa de la Fundació ”la Caixa”?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Sí, aquesta convocatòria no té incompatibilitats amb altres programes de la Fundació ”la Caixa”, sempre que les partides sol·licitades no rebin el suport econòmic d’aquests programes de la Fundació ”la Caixa”. En el formulari de la proposta, cal indicar-hi la participació en altres programes de la Fundació ”la Caixa”.

Puc presentar sol·licituds si he estat guardonat/ada en la Convocatòria de Salut de la Fundació ”la Caixa”?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

No, els líders de projecte (PL) guardonats amb un ajut de la Convocatòria en Salut de les tres edicions anteriors no es poden presentar com a PL en aquesta edició.

Em puc presentar en aquesta convocatòria si vaig presentar una proposta de projecte a l’edició anterior que va obtenir una nota inferior al 5,50 en l’avaluació per peer review?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

No, els líders de projecte (PL) i PIs dels projectes que han obtingut una valoració inferior a 5,50 en l’avaluació per revisió remota d’experts (peer review) de la convocatòria immediatament anterior no poden presentar propostes com a PL a la convocatòria actual.

Em puc presentar a aquesta convocatòria si soc metge (MD), però no tinc un doctorat en recerca (PhD)?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Sí, un metge sense títol de doctorat en recerca (PhD) pot participar en aquesta convocatòria com a investigador principal (PI) o membre de l’equip d’una organització del consorci de recerca, però no com a líder de projecte (PL).

Em puc presentar individualment amb el meu grup de recerca sense necessitat de fer un consorci?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Sí, en aquests casos de projectes individuals, el pressupost màxim que es pot sol·licitar en la proposta és de 500.000 €.

En els projectes individuals, hi poden participar, a més de la institució sol·licitant, entitats de la societat civil (com ara associacions de pacients).

Què s’entén per consorci de recerca en aquesta convocatòria?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Un consorci de recerca és un grup de dues o més institucions de recerca que col·laboren en un projecte. Per a aquesta convocatòria, els consorcis poden estar formats per un màxim de 5 institucions de recerca (incloent-hi l’organització sol·licitant).

Una organització és definida per un únic número d’identificació (NIF per a organitzacions espanyoles i VAT number per a organitzacions portugueses). Cada organització només pot designar un únic investigador principal (PI) per proposta. En el cas de l’organització sol·licitant (Host Organization, HO), el PI és el líder del projecte (PL).

Tant en projectes individuals com en consorci, hi poden participar entitats de la societat civil sense ànim de lucre (com ara associacions de pacients).

Hi ha un determinat nombre o percentatge de projectes individuals o en consorci que se seleccionaran durant el procés d’avaluació?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

No, el fet que les propostes siguin individuals o en consorci no serveix en cap cas com a criteri de selecció durant el procés d’avaluació. Les propostes de projectes presentades per equips d’una única institució i les d’equips formats per membres de més d’una organització s’avaluen segons els mateixos criteris de selecció, que es detallen a les bases de la convocatòria bases de la convocatòria.

Es pot presentar més d’una proposta de projecte?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Un investigador només es pot presentar com a líder d’un únic projecte. Un líder de projecte (PL) pot aparèixer també en diversos projectes com a investigador principal (PI) o com a membre de l’equip si la seva organització forma part d’altres projectes en consorci de recerca. Una organització no té límit de presentació de propostes.

Les empreses poden presentar un projecte a aquesta convocatòria?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

No, les empreses no poden presentar projectes com a organització sol·licitant (HO) ni com a organitzacions de la societat civil (CSO) , ja que aquestes han de ser sense ànim de lucre. Tot i això, poden rebre pressupost del projecte com a entitats subcontractades per una organització del projecte.

Quina mena d’estudis clínics poden optar a aquesta convocatòria?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

No són elegibles els projectes que desenvolupin estudis els resultats dels quals estiguin sotmesos a uns drets, de qualsevol naturalesa, amb una entitat amb ànim de lucre abans del tancament de les aplicacions. En qualsevol cas, la Fundació ”la Caixa” es reserva el dret de rebutjar propostes amb un clar benefici a organitzacions amb ànims de lucre.

Quines despeses son elegibles?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Totes les despeses son elegibles sempre que estiguin ben justificades per les necessitats del projecte i es respecti la normativa de l’organització que rebrà els fons. Així doncs, cal seguir la seva normativa en les despeses de personal (per exemple en complements o personal ja contractat), de viatges o d’inventariable (per la convocatòria es pot tant imputar tota la despesa d’un inventariable com només la seva amortització). L’organització ha de tenir en compte que al final del projecte es pot demanar una auditoria de totes les despeses.

Què és l’auditoria del projecte i en què consisteix?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Els projectes que demanin un ajut superior a 500.000 € cal que incloguin en el pressupost el cost d’una auditoria externa que ha de fer l’organització sol·licitant (HO) al final del període del projecte.

La HO ha de presentar un informe d’una auditoria (informe de procediments acordats) sobre el compte justificatiu del projecte, on es detallin les despeses imputades al projecte i els procediments que ha aplicat l’auditoria per validar la imputació correcta en aquest compte justificatiu, d’acord amb el pressupost aprovat. Aquest informe es pot encarregar a l’auditoria de comptes de la HO del projecte o a qualsevol altra auditoria amb experiència en informes de procediments acordats sobre comptes justificatius.

L’informe d’auditoria de la totalitat del projecte, que ha de presentar la HO, també pot incloure informes d’auditories de les organitzacions del projecte respecte als elements del projecte i del pressupost que hi estiguin relacionats, quan l’auditoria de l’organització principal no ho auditi directament.