Aquest llistat amb les preguntes més freqüents s’actualitza periòdicament, de manera que hi trobaràs informació molt útil per poder emplenar la sol·licitud.

Si no trobes la resposta que busques, et pots posar en contacte amb ci_info@fundaciolacaixa.org.

Sóc beneficiari de la convocatòria?

Entenem per beneficiari de la convocatòria l’entitat jurídica sense ànim de lucre que és propietària dels actius derivats de les activitats de recerca científica i/o innovació. En concret, universitats i fundacions universitàries, centres de recerca i transferència, centres tecnològics, hospitals i fundacions hospitalàries i institucions sense ànim de lucre l’activitat principal dels quals és la recerca i estan situats i registrats a Espanya o Portugal. El beneficiari rep un ajut econòmic per al projecte, que s’ha de gestionar d’acord amb les condicions establertes en aquestes bases de la convocatòria.

Què ofereix la convocatòria

Oferim assessorament expert i ajuts econòmics per a la preparació i la implementació d’un pla de valorització d’actius patentats o susceptibles de ser patentats derivats de la recerca i per a l’elaboració d’un pla de comercialització. El suport econòmic inclou un ajut de fins a 100.000 € per a la implementació dels plans de valorització aprovats. A més, el programa inclou el suport de mentors, el contacte amb empreses, emprenedors i inversors, i l’avaluació i la formació a càrrec d’especialistes en diferents àrees.

Ajuts econòmics de valorització per als beneficiaris

Els beneficiaris de la convocatòria poden rebre un ajut econòmic de valorització per a la implementació del pla de valorització aprovat.

L’ajut econòmic de valorització consisteix en:

  • Una aportació de 50.000 € com a màxim per a la implementació del pla de valorització aprovat.

  • Una aportació addicional de 20.000 € a 50.000 € com a màxim, que es pot sol·licitar i aprovar una vegada revisat el pla de valorització. Aquest import addicional està subjecte a l’aprovació de la Fundació ”la  Caixa” i Caixa Capital Risc, que requereix una clara justificació de la necessitat d’ampliació de l’ajut i el feedback del mentor.

Un beneficiari pot presentar diferents projectes?

Sí, un centre pot desenvolupar diferents projectes. Cada proposta ha d’estar vinculada a un actiu protegit o susceptible de protecció derivat de la recerca i subjecte al pla de valorització.

Poden presentar projectes les empreses ja establertes?

No, les empreses ja establertes estan explícitament excloses d’aquest programa.

Un participant pot liderar diferents projectes en el programa?

No, ja que requereix una dedicació exclusiva o gairebé exclusiva al projecte.

Poden assistir diferents persones a les activitats de formació especialitzada?

El participant del projecte ha de ser qui assisteixi a les activitats de formació especialitzada. Tanmateix, moltes activitats, esdeveniments i sessions estan també obertes a membres de l’equip o del receptor (centre de recerca i transferència, centres tecnològics, universitats i fundacions universitàries, hospitals i fundacions hospitalàries, etc.).

Quin nivell de compromís del participant requereix el programa?

Una dedicació exclusiva o gairebé exclusiva als plans de valorització i comercialització, així com una assistència mínima del 80 % a les activitats de formació especialitzada i mentoria. Els participants només poden figurar en una sol·licitud.

Podem ser seleccionats si no disposem d’una sol·licitud de patent i model d’utilitat en el moment de presentar-nos a la convocatòria?

Sí, el projecte pot ser seleccionat, encara que no disposi d'una sol·licitud de patent o model d'utilitat.

Poden participar en la convocatòria projectes de consorcis o amb actius en copropietat?

Sí. En el cas d’actius en copropietat o projectes de consorcis, totes les parts interessades hi hauran d'acceptar la presentació de la sol·licitud a través de la plataforma on-line. Les entitats jurídiques de tots els estats membres de la UE poden formar part de consorcis sempre que aquests estiguin liderats per una entitat jurídica espanyola o portuguesa (el beneficiari del programa) que sigui propietària o copropietària de l’actiu.

En el cas de projectes de consorcis o amb actius en copropietat, qui rep l’ajut econòmic de valorització?

En el cas de projectes de consorcis, el beneficiari rep i distribueix l’ajut econòmic per al projecte entre els altres membres del consorci, com s’indica en el contracte de valorització. El beneficiari és responsable de justificar les despeses generades per tots els membres del consorci que executin el pla de valorització.

En rebre els ajuts econòmics, es cancel·len o es transfereixen els drets sobre el producte?

Els drets de propietat industrial o intel·lectual pertanyen als beneficiaris. Tanmateix, la recepció d’un ajut econòmic de valorització implica drets econòmics sobre la futura creació d’una empresa o sobre contractes o futures llicències que es reverteixin en futures edicions i beneficiaris del programa, i aquests drets s’inclouen en el contracte de valorització, que estableix un procediment de reemborsament segons tres maneres diferents d’explotar l’actiu. Consulteu els apartats 10 (Explotació), 11 (Reemborsament) i 12 (Drets de subscripció) de les bases de la convocatòria per obtenir més informació.