Convocatòria CaixaResearch d'Investigació en Salut

Propera obertura del 28 de setembre al 25 de novembre de 2021, a les 14 h CET

Descripció i bases

Mostrar texto Ocultar texto

La Fundació ”la Caixa” obre la quarta edició de la convocatòria de projectes d'investigació en salut.

 • Dates clau

  DATES CLAU

  El 28 de setembre obrirà la nova Convocatòria 2022 i es publicarà la nova informació i bases en aquesta web. També podràs apuntar-te a la Sessió Informativa que tindrà lloc el 14 d’octubre de 2021, a les 10.30 h CET.

  CONVOCATÒRIA TANCADA

  Publicació de la convocatòria
  2 de setembre de 2020, a les 14 h CET

  Obertura de la plataforma on-line per la sol·licitud de propostes
  20 d’octubre 2020, a les 14 h CET

  Tancament automàtic de la convocatòria
  3 de desembre de 2020, a les 14 h CET

  Preselecció per revisió remota d’experts (peer review)
  De gener al abril de 2021

  Avaluació presencial per comitès d’experts
  27 i 28 de maig de 2021, a Barcelona

  Anunci de les resolucions
  Finals de juny de 2021

  Execució dels projectes seleccionats
  De setembre de 2021 a setembre de 2024

 • Objectius

  OBJECTIUS

  La Fundació ”la Caixa” inicia la quarta edició de la convocatòria oberta a projectes de recerca en biomedicina i salut, que té per objectiu identificar i impulsar les iniciatives més prometedores, de més excel·lència científica i amb més valor potencial i impacte social, sigui en recerca bàsica, clínica o translacional.

  Els projectes presentats s’han d’emmarcar en les àrees temàtiques següents:

  • Neurociències

  • Oncologia

  • Malalties cardiovasculars i metabòliques relacionades

  • Malalties infeccioses

  • Tecnologies facilitadores en les quatre àrees temàtiques anteriors

 • Ajuts

  AJUTS

  En aquesta edició, les propostes de projecte, de fins a 3 anys d’execució, poden ser:

  • Individuals: presentades per una única organització de recerca (organització sol·licitant). Poden rebre ajuts de fins a un màxim de 500.000 €.

  • En consorci de recerca: presentades com a mínim per 2 i un màxim de 5 organitzacions de recerca coordinades per l’organització sol·licitant. Poden rebre ajuts de fins a un màxim d’1.000.000 €.

  En tots dos tipus de propostes, s’hi poden incloure organitzacions de la societat civil sense ànim de lucre, com ara associacions de pacients. Les empreses constituïdes no poden formar part de les entitats col·laboradores del projecte.

  La intenció és distribuir les ajudes de forma aproximadament equitativa entre les diferents àrees temàtiques, però la distribució final dependrà sempre de la qualitat i de les característiques específiques dels projectes presentats en aquesta convocatòria. El fet que les propostes siguin individuals o en consorci, o de recerca bàsica, clínica o translacional, no serveix en cap cas com a criteri de selecció durant el procés d’avaluació. Els únics criteris de selecció per avaluar les propostes són els que es detallen a les bases de la convocatòria.

  L’assignació d’un pressupost ajustat correctament a les activitats que s’han de desenvolupar és un punt estrictament valorat en el procés d’avaluació dels projectes.

 • Beneficiaris

  BENEFICIARIS

  Organitzacions sol·licitants (Host Organitzacions, HO). Es poden presentar a la convocatòria projectes liderats per investigadors d’organitzacions de recerca sense ànim de lucre localitzades a Espanya o a Portugal.

  Líder del projecte (Project Leader, PL). L’investigador principal de l'organització sol·licitant ha de ser, a més, el líder del projecte, que és qui presenta la proposta a la convocatòria i dirigeix l’execució global del projecte.

  Organitzacions de recerca (Research Performing Organizations, RPO). Qualsevol organització de recerca sense ànim de lucre localitzada a qualsevol país del món que desenvolupa activitats en el projecte. En projectes individuals, l’única organització de recerca és la sol·licitant. En consorcis de recerca, hi ha d’haver un mínim de 2 i un màxim de 5 organitzacions de recerca (incloent-hi l'organització sol·licitant). Organitzacions de recerca amb el mateix NIF o VAT number es consideren una sola organització.

  Investigadors principals (Principal Investigators, PI). Cada organització de recerca ha de tenir un investigador principal responsable d’executar les activitats del projecte que es duen a terme a la seva organització.

  Organitzacions de la societat civil (Civil Society Organizations, CSO). Addicionalment, tant els projectes individuals com els consorcis de recerca poden incloure també fins a un màxim de 3 entitats de la societat civil sense ànim de lucre que no tinguin com a activitat principal la recerca (p. ex., associacions de pacients).

  Empreses. Les empreses establertes no poden ser membres del projecte, però poden rebre fons com a subcontractades.

  En global, la suma del pressupost de totes les organitzacions no localitzades a Espanya o Portugal pot ser com a màxim un 30% de la totalitat del pressupost del projecte.

  Membres de l’equip (Team Members). Tots els membres de l’equip del projecte han de formar part de l’organització sol·licitant, de les entitats de la societat civil o de les organitzacions del consorci de recerca.

 • Elegibilitat

  ELEGIBILITAT

  A les bases d'aquesta convocatòria hi podeu trobar els detalls de tots els criteris d’elegibilitat i els requisits per presentar una proposta en aquesta convocatòria.

  Guanyadors anteriors. Els project leaders (PL) guanyadors en les tres primeres edicions de Health Research no es poden presentar com a PL de noves propostes en aquesta edició.

  Valoració mínima en l’edició anterior de Health Research. A fi de potenciar la qualitat de les propostes, els PL dels projectes que van obtenir una valoració inferior a 5,50 (d’una puntuació màxima de 8) en l’avaluació per revisió remota d’experts (peer review) de l’edició anterior (HR20) no es poden presentar com a PL en propostes d’aquesta edició (HR21).

  De forma prospectiva, els PL i PIs dels projectes que obtinguin una valoració inferior a 5,50 (d’una puntuació màxima de 8) en l’avaluació per revisió remota d’experts (peer review) d’aquesta edició (HR21) no es podran presentar com a PL en propostes de la propera edició (HR22).

  No són elegibles els projectes que desenvolupin estudis els resultats dels quals estiguin sotmesos a drets, de qualsevol naturalesa, per part d’una entitat amb ànim de lucre abans del tancament de les aplicacions. En qualsevol cas, la Fundació “la Caixa” es reserva el dret de rebutjar propostes amb un clar benefici a organitzacions amb ànims de lucre.

 • Selecció de productes

  SELECCIÓ DE PROJECTES

  La selecció de les propostes es fa a partir d’un rigorós procés de peer review que compleix els estàndards més exigents de qualitat, imparcialitat, objectivitat i transparència.

  Consta d’una primera fase de preselecció remota i d’una segona fase de selecció presencial per comitès d’experts en cadascuna de les àrees de recerca.

 • Preguntes freqüents

  FAQS

 • Contacte

  CONTACTE

Procés de sol·licitud

Mostrar texto Ocultar texto
 • Procés de sol·licitud

  PROCÉS DE SOL·LICITUD

  1. Les bases i el formulari de sol·licitud (application form) estaran disponibles al web a partir del 2 de setembre de 2020. Us recomanem que comenceu a preparar la proposta.

  2. La plataforma on-line estarà oberta per presentar les sol·licituds entre el 20 d’octubre a les 14 h CET i el 3 de desembre de 2020 a les 14 h CET.

  3. Usuaris i rols a la plataforma on-line:

   - Project Leader (PL): investigador responsable de la proposta, que és també qui signa el conveni en cas de ser guanyador. És indispensable que el PL es registri amb les seves dades personals en el sistema, i que es vinculi a la seva organització, que trobarà en una llista. En cas de no trobar-hi l’organització, només cal incloure-la introduint-hi el nom i el CIF de l’organització.

   - Organization Manager (OM): gestor de l’organització sol·licitant, únic representant que l'organització apodera per tal de dur a terme els tràmits de gestió relacionats amb la proposta (acceptar la participació del PL vinculat a l’organització i facilitar la documentació necessària en cas de propostes seleccionades).

   - El PL no pot tramitar la proposta fins que no rebi l’acceptació on-line de l’OM.

   - L’OM té accés de visió de les propostes.

   - Principal Investigator (PI): investigador principal de cada membre del consorci. El PI té accés a la proposta de la qual és membre a través de la invitació del PL. Pot accedir a veure la proposta i l’ha d’acceptar on-line per a la seva tramitació.

   - Civil Society Organizations (CSO): organitzacions de la societat civil sense ànim de lucre que participen com a membres d’una proposta (individual o en consorci). El representant de la CSO té accés a la proposta de la qual és membre a través de la invitació del PL. Pot accedir a veure la proposta i l’ha d’acceptar on-line per a la seva tramitació.

  4. Durant el procés de sol·licitud, hi ha disponible un botó de validació per tal de comprovar que les dades introduïdes són correctes. Aconsellem l’ús d’aquesta validació al llarg del procés de sol·licitud per tal d’arribar a la data límit de tancament de la convocatòria.

  5. Cal emplenar la sol·licitud en anglès. No s’accepten sol·licituds que estiguin en cap altra llengua, que estiguin incompletes en informació o documentació, que es lliurin en paper o que es presentin per qualsevol altre mitjà o fora de termini.

 • Preguntes freqüents

  FAQS

 • Contacte

  CONTACTE

  Preguntes i respostes

  E-mail: healthresearch@fundaciolacaixa.org

Procés de selecció

Mostrar texto Ocultar texto
 • PROCÉS DE SELECCIÓ

  El procediment d’avaluació del projecte consta de les fases següents:

  1. Examen de criteris d’elegibilitat: Es revisen totes les sol·licituds rebudes per comprovar que compleixen els criteris de les bases de la convocatòria. Si es denega una sol·licitud, la Fundació ”la Caixa” envia a la persona sol·licitant una notificació per correu electrònic en què s’exposen els motius de la denegació.

  2. Procés de preselecció per peer review: Les sol·licituds que superen la fase d’elegibilitat entren en un procés de preselecció per peer review que duen a terme 3 o 4 experts internacionals. Les 12-15 sol·licituds que reben les millors puntuacions de cada àrea temàtica passen a la fase següent. La Fundació ”la Caixa” informarà per correu electrònic els líders de projecte (PL) de si han estat seleccionats o no.

  3. Comités de selecció: Hi ha 5 comités de selecció, un per cada àrea temàtica. Cada comité de selecció està format per entre 8 i 12 experts de renom internacional. Els PL de les propostes preseleccionades seran convocats a una entrevista en persona a Barcelona els dies 27 i 28 de maig de 2021. A finals del mes de juny de 2021 es comunicaran els guanyadors de la convocatòria.

  Si voleu més informació sobre el procés de selecció, descarregueu-vos els documents Evaluation Process Guide i Code of Conduct for Evaluators.

Avaluadors

Mostrar texto Ocultar texto
Only for researchers who are currently working outside Spain and Portugal.
 • JOIN US

  Join our Team of Evaluators!

  The ”la Caixa” Foundation evaluation procedure follows international standards and consist of a peer review process and a number of final expert selection panels.

  To become a reviewer for this particular call you need to be currently working outside Spain and Portugal. You will be financially remunerated for your work according to European standards.

  Should you be interested in joining our team of scientific reviewers, you can fill out this simple form.

  We also invite you to send the request below to any other experts you know who might be interested.