Conèixer millor les mutacions presents en limfomes de limfòcits T per millorar-ne el diagnòstic i el tractament

Xosé R. Bustelo

 • LÍDER DEL PROJECTE

  Xosé R. Bustelo

 • ORGANITZACIÓ
  SOL·LICITANT, PAÍS

  Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, Espanya

 • DESCRIPCIÓ

  El càncer es caracteritza perquè presenta un gran nombre d’alteracions genètiques. Tanmateix, fins ara només coneixem el paper d’un nombre reduït d’aquestes alteracions en el desenvolupament i la progressió maligna del càncer.

  Els limfòcits T són un tipus de cèl·lules del sistema immunitari encarregades de reconèixer i destruir cèl·lules del nostre organisme que s’hagin convertit en canceroses o que hagin estat infectades per virus. També afavoreixen les respostes d’altres cèl·lules del nostre sistema immunitari, com són els limfòcits B. Tanmateix, en alguns casos els limfòcits T pateixen alteracions genètiques que els porten a convertir-se en cèl·lules canceroses. Els tumors derivats d’aquestes cèl·lules, anomenats limfomes, es caracteritzen perquè mostren una baixa supervivència a curt termini i perquè no tenen tractaments efectius.

  Aquest projecte se centrarà en l’estudi d’una sèrie d’alteracions genètiques del gen RHOA que es troben molt sovint en limfomes derivats dels limfòcits T.

  A més de contribuir a una millor comprensió de com s’origina aquest tipus de tumor, revelarà nova informació que permetrà estratificar i tractar millor els pacients.

 • TÍTOL ORIGINAL
  DE PROJECTE

  A new functional paradigm for RHOA gene mutations in peripheral T cell lymphoma: functional and clinical implications (UNCHARTED RHOADS)

 • SUBVENCIÓ

  498.300 €