Preguntes freqüents

A continuació figura una llista amb les preguntes més freqüents.

Aquesta llista s’actualitza periòdicament i conté informació útil per emplenar la sol·licitud.

Si no trobeu la resposta a la vostra consulta, escriviu a ci_info@fundaciolacaixa.org.
 • Entenem per beneficiari de la convocatòria l’entitat jurídica sense ànim de lucre que és propietària dels actius derivats de les activitats de recerca científica i/o innovació. En concret, universitats i fundacions universitàries, centres de recerca i transferència, centres tecnològics, hospitals i fundacions hospitalàries i institucions sense ànim de lucre l’activitat principal dels quals és la recerca i estan situats i/o registrats a qualsevol regió del programa Horitzó Europa. El beneficiari rep un ajut econòmic per al projecte, que s’ha de gestionar d’acord amb les condicions establertes en aquestes bases de la convocatòria.

 • Oferim assessorament expert i ajuts econòmics per a la preparació i la implementació d’un pla de valorització d’actius patentats o susceptibles de ser patentats derivats de la recerca i per a l’elaboració d’un pla de comercialització. El suport econòmic inclou un ajut de fins a 100.000 € per a la implementació dels plans de valorització aprovats. A més, el programa inclou el suport de mentors, el contacte amb empreses, emprenedors i inversors, i l’avaluació i la formació a càrrec d’especialistes en diferents àrees.

 • Els beneficiaris de la convocatòria poden rebre un ajut econòmic de valorització per a la implementació del pla de valorització aprovat.

  L’ajut econòmic de valorització consisteix en:

  » Una aportació de 50.000 € com a màxim per a la implementació del pla de valorització aprovat.

  » Una aportació addicional de 20.000 € a 50.000 € com a màxim, que es pot sol·licitar i aprovar una vegada revisat el pla de valorització. Aquest import addicional està subjecte a l’aprovació de la Fundació ”la Caixa” i Caixa Capital Risc, que requereix una clara justificació de la necessitat d’ampliació de l’ajut i el feedback del mentor.

 • Sí, un centre pot desenvolupar diferents projectes. Cada proposta ha d’estar vinculada a un actiu protegit o susceptible de protecció derivat de la recerca i subjecte al pla de valorització.

 • No, les empreses ja establertes estan explícitament excloses d’aquest programa.

 • No, ja que requereix una dedicació exclusiva o gairebé exclusiva al projecte.

 • El participant del projecte ha de ser qui assisteixi a les activitats de formació especialitzada. Tanmateix, moltes activitats, esdeveniments i sessions estan també obertes a membres de l’equip o del receptor (centre de recerca i transferència, centres tecnològics, universitats i fundacions universitàries, hospitals i fundacions hospitalàries, etc.).

 • Una dedicació exclusiva o gairebé exclusiva als plans de valorització i comercialització, així com una assistència mínima del 80 % a les activitats de formació especialitzada i mentoria. Els participants només poden figurar en una sol·licitud.

 • Sí, en aquest cas la protecció dels actius ha d’estar inclosa en el pla de valorització i en el pressupost, i la patent o model d’utilitat s’ha d’haver sol·licitat abans de la signatura del contracte de valorització.

 • No, l’abonament de l’ajut econòmic de valorització està condicionat a l’aprovació del pla de valorització, la signatura del contracte de valorització i l’existència d’una sol·licitud de patent o model d’utilitat. En els projectes que encara no hagin presentat la sol·licitud de patent o model d’utilitat en el moment de presentar la proposta, els costos de la sol·licitud de patent o model d’utilitat es poden incloure en el pla de valorització i aquesta sol·licitud es pot fer durant el període de concessió de l’ajut econòmic.

 • Sí. En el cas d’actius en copropietat o projectes de consorcis, la sol·licitud ha d’incloure una carta d’acceptació que declari que totes les parts interessades accepten les bases de la convocatòria i la designació del beneficiari del projecte com a representant. Les entitats jurídiques de tots els estats membres de la UE poden formar part de consorcis sempre que aquests estiguin liderats per una entitat jurídica espanyola o portuguesa (el beneficiari del programa) que sigui propietària o copropietària de l’actiu.

 • En el cas de projectes de consorcis, el beneficiari rep i distribueix l’ajut econòmic per al projecte entre els altres membres del consorci, com s’indica en el contracte de valorització. El beneficiari és responsable de justificar les despeses generades per tots els membres del consorci que executin el pla de valorització.

 • Els drets de propietat industrial o intel·lectual pertanyen als beneficiaris. Tanmateix, la recepció d’un ajut econòmic de valorització implica drets econòmics sobre la futura creació d’una empresa o sobre contractes o futures llicències que es reverteixin en futures edicions i beneficiaris del programa, i aquests drets s’inclouen en el contracte de valorització, que estableix un procediment de reemborsament segons tres maneres diferents d’explotar l’actiu. Consulteu els apartats 10 (Explotació) i 11 (Reemborsament) de les bases de la convocatòria per obtenir més informació.