Ajudem a les empreses en la contractació de persones joves, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil (SNGJ).

Els elevats nivells d’atur juvenil observats els últims anys, tant en l’àmbit europeu com en l’espanyol, mostren la gravetat de la situació socioeconòmica a la qual s’enfronta el col·lectiu de joves europeus i la importància que té que tant les administracions públiques com la societat en conjunt prenguin les mesures oportunes per afrontar amb èxit aquest repte.

El Consell Europeu, en les seves conclusions sobre el marc financer plurianual de 8 de febrer de 2013, va decidir crear la Iniciativa d’Ocupació Juvenil per al període 2014-2020, amb l’objectiu de donar suport a les mesures proposades per la Comissió Europea el 5 de desembre de 2012. Aquesta iniciativa es va crear amb la finalitat de finançar les mesures d’ocupació juvenil de les regions europees amb taxes d’atur juvenil superiors al 25 %.

L’Estat espanyol, seguint les recomanacions europees, va establir el Pla Nacional de Garantia Juvenil, que recull un catàleg comú d’actuacions que estan desenvolupant els agents que intervenen en el Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil (POOJ).

Dins de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil (POOJ), la Fundació ”la Caixa” ha estat designada Organisme Intermedi del POOJ per al període 2014-2020.

El 20 de juny del 2017, el Consell Europeu va confirmar l’augment de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil (IOJ) en 1.200 milions de € per al període 2017-2020. D’aquesta quantitat addicional, a Espanya li corresponen 418.164.435 € per a aquest període, import que s’ha completat amb una assignació equivalent del Fons Social Europeu. La quantitat addicional resultant (836.328.870 €) s’ha incorporat a l’eix 5 del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil en la modificació aprovada per decisió de la Comissió Europea de 18 de desembre de 2017.

Per aquest motiu, la Fundació ”la Caixa”, dins de l’Objectiu Temàtic 8: Promoure la sostenibilitat i la qualitat en l’ocupació i afavorir la mobilitat laboral, llança la quarta convocatòria Feina Jove amb la finalitat de continuar incentivant la generació de feina jove, estable i de qualitat i contribuir a reduir l’atur juvenil a Espanya.

Igual que a les convocatòries anteriors, aquesta nova convocatòria pretén ser una ajuda directa a les empreses i a les entitats per aconseguir aquest objectiu i, alhora, dinamitzar l’activitat empresarial i, en última instància, el creixement econòmic.

Amb un finançament total de 2.100.000 € finançats conjuntament pel Fons Social Europeu, la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i la Fundació ”la Caixa”, s’ha creat una línia d’ajuts a la contractació de joves (majors de 16 i menors de 30 anys) inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, el propòsit del qual és beneficiar el màxim nombre possible de joves desempleats.


A qui s’adreça

Els ajuts estan adreçats a les empreses, incloent-hi empresaris autònoms, associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, per contractar joves inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil (SNGJ).

Concretament:

  • Ajuts d’un màxim de SIS (6) mesos a la contractació indefinida, amb un període mínim de permanència de SIS (6) mesos.


L’import màxim dels ajuts és de 4.800 € (6 m).


Finançament

2.100.000 € per a ajuts de quantia fixa fins a un màxim de 4.800 € per contracte.

Període de subvencionalitat de la despesa: del 22 de novembre de 2022 al 31 de desembre de 2023, inclusivament.

El termini de sol·licitud dels ajuts comença el dia 22 de novembre de 2022 i s’acaba un cop s’hagi exhaurit el crèdit disponible a la convocatòria o el 31 de març de 2023, a les 19 h, en cas que no s’exhaureixi, amb les condicionalitats següents:

  • Contractació indefinida, amb subvencionalitat màxima de SIS (6) mesos i un període mínim de permanència de SIS (6) mesos.


L’import màxim dels ajuts és de 4.800 €.

A través del web de la convocatòria Feina Jove pots accedir a l’àrea privada per iniciar i gestionar les sol·licituds.

Qualsevol persona que s’assabenti de fets que puguin constituir frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats totalment o parcialment amb càrrec a fons procedents de la Unió Europea, pot fer saber aquests fets al Servei Nacional de Coordinació Antifrau (SNCA) de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat per mitjans electrònics, a través del canal habilitat a l’efecte per aquest servei a la pàgina web del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública en els termes que estableix la comunicació 1/2017, de 3 d’abril, del servei esmentat .

Així mateix, i sempre que excepcionalment no es puguin fer servir els mitjans electrònics esmentats, els fets es poden comunicar al Servei Nacional de Coordinació Antifrau en suport paper mitjançant la tramesa de la documentació en un sobre tancat a l’adreça postal següent:

Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.
Intervención General de la Administración del Estado.
Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Calle María de Molina 50, planta 12.
28006 - Madrid.

En cas que es faci una comunicació al SNCA, ja sigui per via electrònica o per correu postal, agrairem que n’enviïn una còpia a la Fundació ”la Caixa” de manera que, com a Organisme Intermedi del POOJ en pugui dur a terme un seguiment, a l’adreça següent:

Fundación ”la Caixa”
Departamento de Auditoría interna
Av. Diagonal, 621-629, torre 2, planta 6
08028 Barcelona

Documentació d'interès

Bases de la convocatòria

Tota la informació que necessites per conèixer els detalls d'aquesta convocatòria.

(Disponible només en castellà)

Guia d'Entitats Beneficiàries

Ajudes per al foment de l'ocupació estable i de qualitat de persones joves.

(Disponible només en castellà)

Manual comunicació entitats

Manual d’aplicació i convivència d’identitat corporativa per a entitats beneficiàries del programa de Fundació ”la Caixa” Feina Jove.

(Disponible només en castellà)

Convocatòria cofinançada per


Logotip de la Unió Europea. Fons Social Europeu Logotip de la Fundació ”la Caixa”