Normalitzar la vida de les dones que han patit violència de gènere és possible

El programa de suport psicosocial per a dones buscar apoderar-les i es basa en la filosofia de la resiliència.

Aquest programa s'adreça a professionals que treballen en contacte directe amb dones que estan en risc de viure una situació de violència de gènere o que l'han viscuda.  

Oferim un model d'intervenció articulat en set tallers que s'han d'entendre com un procés o seqüència de passos i que s'acompanyen de:                       

  • Un quadern d'aplicació pràctica.

  • Una guia d'avaluació de les intervencions.

A més, i per a la intervenció amb col•lectius de dones amb necessitats específiques, hem elaborat adaptacions del model per al treball amb:

  • Grups que incloguin dones migrades.  

  • Grups de dones amb discapacitat.