Introducció al programa Work 4 Progress de l'Obra Social "la Caixa"

 • PROGRAMA

  El programa Work 4 Progress (d’ara endavant, W4P) de la Fundació ”la Caixa” té com a finalitat promoure l’ocupació de dones i joves en regions de Moçambic, Índia i Perú, a través de la creació d’una plataforma d’acció i aprenentatge en la qual es poden escalar situacions innovadores. El programa s’enfoca al prototipatge de solucions d’alt impacte, que són identificades en espais de cocreació 1 i d’aprenentatge col·laboratiu.

  Per fer-ho, s’aplica la metodologia d’actuació següent, que ajuda cada xarxa d’organitzacions a crear una plataforma oberta d'innovació social2.

  La metodologia incorpora quatre elements estructurals:

  1. Plataforma d'anàlisi i escolta : procés de captació de narratives3 i identificació de les necessitats de la comunitat4 en la qual  treballem, que permet, a més, contrastar en temps real l’opinió i els suggeriments de les organitzacions locals i institucionals i de les persones a les quals va dirigit el programa. També possibilita l’avaluació contínua de l’evolució del programa i la introducció de correccions sense haver d’esperar la finalització del projecte i les anàlisis externes (auditories, avaluacions clàssiques de final de projecte).

  2. Laboratori de cocreació1  i prototipatge: les propostes o iniciatives se sotmeten a l’opinió de la comunitat. Això permet que siguin percebudes com a pròpies i connectades a la informació que es recull a la plataforma d’anàlisi i escolta. Totes han de passar per un procés d’ajustament i adaptació al context local.

  3. Acceleradora de projectes i fons d'inversió: les iniciatives madures i connectades a la comunitat4 passen a un programa d'acceleració. El programa diferencia entre iniciatives de petita escala o comunitàries, iniciatives de dimensions mitjanes (que involucren organitzacions ja existents al territori) i actuacions a gran escala (que impliquen institucions locals i empreses privades).

  4. Sistema d'avaluació i comunicació externa: vinculat directament amb la plataforma d'escolta5, s’estableix un sistema d’avaluació i comunicació externa que genera la narrativa pública sobre el projecte de forma permanent. Això crea una comunitat4 de participació i posa en relleu el treball col·laboratiu que s’ha fet. A més a més, incorpora mecanismes d’avaluació d’innovació en situacions complexes (developmental evaluation).

  L’element diferencial del programa W4P de la Fundació ”la Caixa” és la utilització d’aquesta metodologia de treball col·laborativa, que busca anar més enllà del disseny de projectes aïllats per construir solucions en un veritable ecosistema d’innovació.

  Començarem amb el primer pas per iniciar el procés de generació d’ocupació a Moçambic, Índia i Perú: posar en marxa un procés d’escolta que veurem en detall a les càpsules següents.

 • MATERIAL ADDICIONAL

 • GLOSSARI

  1. Cocreació: Procés liderat per la comunitat en el qual es desenvolupen solucions.
  2. Innovació social: Idees noves (productes, serveis i processos) que satisfan simultàniament les necessitats socials d’una manera més eficient que les existents i creen relacions o col·laboracions socials noves i duradores. Són innovacions que no solament són bones per a la societat, sinó que també milloren la capacitat d’aquesta societat per actuar.
  3. Narratives: Percepcions que tenen les persones i la comunitat sobre la seva pròpia vida; són subjectives i influeixen de manera determinant en les accions, en el que creuen que és possible o impossible.
  4. Comunitat: Conjunt de persones d'un poble, regió o nació.
  5. Plataforma d'escolta: Conjunt d’instruments i processos per conèixer en profunditat les necessitats, els reptes i les oportunitats de la comunitat.
  6. Teoria de canvi: Hipòtesi que descriu la "visió estratègica del canvi desitjat, analitzant i detallant acuradament els supòsits que hi ha darrere de cada pas […] i identificant les condicions que permetran o inhibiran cadascun d’aquests supòsits, les activitats que produiran les condicions, i explicant com aquestes activitats podrien funcionar...".