Com es fa el procés d'escolta comunitària

 • CONCEPTES RELLEVANTS

  Quina és la importància del procés d’escolta?

  L’objectiu del procés d’escolta comunitària és saber quina és la percepció que tenen sobre un problema determinat les persones i el grup amb els quals treballarem.
  Ara per ara, el temps que dediquem als processos d’escolta és molt limitat. En l’àmbit de la cooperació internacional, els finançadors exigeixen un diagnòstic del problema i una proposta de solució que es desenvolupi de manera prèvia a la confirmació del programa. Per aquest motiu, l’anàlisi profunda de les necessitats i les demandes en l’àmbit comunitari sol ser molt reduïda.

  "L’error és creure que sabem quina és la solució per a una determinada comunitat 1 o problema”. Gorka Espiau Idoaga, 2017.

   

  Cada organització (dins de la xarxa de W4P) ha de fer un procés d’escolta propi?

  Cada organització de la xarxa W4P de la Fundació ”la Caixa” segueix un procés d’escolta articulat entre totes les organitzacions que formen la xarxa. Cadascuna adopta una funció específica (amb el seu propi grup d’escolta) i entre totes creen un espai comú d’interpretació col·lectiva de la informació recollida.

   

  Amb quins perfils es forma el grup de treball que tira endavant el procés d’escolta?

  El procés d'escolta requereix perfils professionals especialitzats en recerca qualitativa i/o etnogràfica, com també experts en innovació social2 i emprenedoria.

   

  Quina dimensió ha de tenir l’equip que tira endavant el procés d’escolta?

  Les dimensions de l'equip depenen de la zona o comunitat1 amb la qual treballem; per exemple, en el procés dut a terme a Uttar Pradesh (Índia), hi estan implicades quatre persones: una de coordinació, una responsable de comunicació i dos treballadors comunitaris.
  Els perfils més interessants són els que combinen capacitat d’anàlisi i investigació amb experiència en el desenvolupament de noves iniciatives. Com que són difícils de trobar, normalment es combinen dins l’equip persones amb experiència en el treball comunitari i professionals especialitzats en la posada en marxa de noves iniciatives d’ocupació. El més important és que treballin conjuntament des del principi i no com a aspectes diferenciats.

   

  Quina dimensió temporal té un procés d’escolta?

  El procés d’escolta es manté sempre. És habitual que les primeres accions de més escala s’identifiquin al cap de dotze mesos d’haver començat. Malgrat això, es poden identificar iniciatives de petita escala al cap de sis mesos de l’inici del procés. En tot cas, el procés d’escolta es mantindrà durant tot el projecte per garantir l’apropiació per part de la comunitat1.

   

  Quin criteri s’utilitza per escollir el grup d’escolta?

  Els grups i les persones als quals s’escolta han de representar la pluralitat de la comunitat des d’un punt de vista socioeconòmic, de gènere, d’edat, etc., i s’ha de fer atenció a incloure persones que no participen en les xarxes associatives tradicionals.

   

  Com s’estableix el contacte amb les persones del grup d’escolta?

  Normalment es fa una primera llista per començar (5-10 persones). Aquestes primeres persones van fent suggeriments per ampliar la xarxa. És el que s’anomena mostreig de bola de neu.

   

  Què és un espai d’interpretació col·lectiva?

  Consisteix en una reunió a la qual es convoca el grup de contrast3, format per les principals organitzacions que treballen en la generació d’ocupació a les zones de actuació del programa W4P. Ens referim, doncs, a altres ONGs amb objectius similars, a les autoritats de l’Administració pública d’aquestes zones, a empreses privades que contracten personal i a les universitats.

   

  Com es dinamitza l’espai d’interpretació col·lectiva?

  Es convida totes les entitats a exposar els resultats del seu treball d’escolta i a presentar les seves opinions respecte de les preguntes que guien el nostre procés d’escolta: quina és la història que explica sobre si mateixa cada comunitat?, quina percepció tenen sobre el futur?, quins són els reptes i les oportunitats principals per generar ocupació?, què ens agradaria fer per canviar la situació?, qui hi guanya i qui hi perd, si canvien les coses?

   

  Quin tipus d’espai i format requereixen les reunions d’interpretació col·lectiva?

  Les reunions es poden fer a diferents llocs: locals comunitaris, seus institucionals, empreses, centres educatius… El format de la reunió varia segons el nombre de participants i l’etapa del procés en què es trobin.

   

  Què passa després de cada interpretació col·lectiva?

  El pas següent és contrastar aquesta anàlisi i la narrativa4 compartida de nou amb la comunitat1. La lògica és la següent: Tu ens vas dir això sobre les dificultats de crear ocupació. Ho hem contrastat amb gent molt diversa i hi ha moltes persones que pensen el mateix. Entre totes les persones presents s’interpreta de nou la situació o narrativa4 i les seves possibles solucions. Les preguntes guia poden ser: què n’opines?, hi estàs d’acord?, què ens estem perdent?, amb qui més hauríem de parlar?

 • MATERIAL ADDICIONAL

 • ACTIVITAT

  1. Elabora cinc preguntes clau per investigar sobre l’ocupació de dones joves a la teva comunitat que puguis fer servir en el procés d’escolta, i comparteix-les al fòrum.

  2. Descriu el perfil de tres agents clau que han de formar part del teu grup d’escolta. Intenta fer-ne una descripció detallada perquè altres participants d’aquest curs et puguin donar la seva opinió.

 • GLOSSARI

  1. Comunitat: Conjunt de persones d’un poble, regió o nació.
  2. Innovació social: Idees noves (productes, serveis i processos) que satisfan simultàniament les necessitats socials d’una manera més eficient que les existents i creen relacions o col·laboracions socials noves i duradores. Són innovacions que no solament són bones per a la societat, sinó que també milloren la capacitat d’aquesta societat per actuar.
  3. Grup de contrast: Grup de persones conformat per les organitzacions de la xarxa, autoritats públiques, empreses privades, ONGs, escoles, universitats i qualsevol altre actor que s’enfronta amb l’àmbit de la intervenció o que hi treballa.
  4. Narratives: Percepcions que tenen les persones i la comunitat sobre la seva pròpia vida; són subjectives i influeixen de manera determinant en les accions, en el que creiem que és possible o impossible.
  5. Plataforma d'escolta: Conjunt d’instruments i processos per conèixer en profunditat les necessitats, els reptes i les oportunitats de la comunitat.