El futur necessita els millors investigadors

Descripció del programa

Mostrar texto Ocultar texto
 • DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA

  El programa de beques de postdoctorat Junior Leader està destinat a la contractació d’investigadors excel·lents, de qualsevol nacionalitat, que vulguin continuar la seva carrera investigadora en territori espanyol o portuguès en les àrees de les ciències de la salut i de la vida, la tecnologia, la física, l'enginyeria i les matemàtiques. Aquest programa té els objectius de fomentar la recerca d’alta qualitat i innovadora a Espanya i Portugal i donar suport als millors talents científics, als quals se’ls ofereix un entorn atractiu i competitiu en què dur a terme una recerca d’excel·lència.

  El programa de beques de postdoctorat té dues modalitats diferents:

  • Postdoctorat Junior Leader – Incoming: 25 beques de postdoctorat de 3 de durada per a investigadors de totes les nacionalitatsals quals se’ls ofereix un contracte laboral per dur a terme un projecte de recerca en els centres acreditats amb els distintius d’excel·lència Severo Ochoa o María de Maeztu, Instituts d'Investigació Sanitària Carlos III i centres avaluats com a excel·lents per la Fundação per a Ciência e a Tecnologia de Portugal.
   Per a institucions espanyoles, els candidats hauran d'haver residit a Espanya menys de 12 mesos en els últims tres anys mentre que per a institucions portugueses, els candidats hauran d'haver residit a Portugal menys de 12 mesos en els últims tres anys.

  • Postdoctorat Junior Leader – Retaining: Retaining: 15 beques de postdoctorat per a investigadors de totes les nacionalitats per dur a terme la seva activitat investigadora en qualsevol universitat o centre de recerca d’Espanya o Portugal. Per a institucions espanyoles, els candidats hauran d'haver residit a Espanya més de 12 mesos en els últims tres anys mentre que per a institucions portugueses, els candidats hauran d'haver residit a Portugal més de 12 mesos en els últims tres anys.


  A través d’un programa de formació complementària d’excel·lència, aquestes beques es proposen consolidar les habilitats de recerca i fomentar la carrera científica independent com a opció de futur professional.

  Dins de la formació complementària, els becaris hauran de realitzar una estada en una altra institució amb l'objectiu d'incrementar les seves habilitats transversals. Aquestes estades, d'una durada entre 3 i 6 mesos, hauran de realitzar-se en una institució internacional o intersectorial.

Què oferim

Mostrar texto Ocultar texto
 • CONTRACTE DE TREBALL

  Els investigadors del programa de postdoctorat Junior Leader disposaran d’un contracte laboral d’acord amb la legislació laboral vigent a Espanya o Portugal, i també amb les disposicions en matèria de salut i seguretat laboral i de seguretat social, amb accés als recursos, els equips i les instal·lacions apropiats. Així mateix, aquesta beca inclou un ajut per a la mobilitat i una ajuda familiar.

 • PLA DE SEGUIMENT

  Els investigadors becats hauran de preparar un pla de desenvolupament de carrera científica d’acord amb el projecte que vulguin realitzar i adaptat als seus interessos i les seves perspectives.

  Els investigadors hauran de preparar anualment informes cientificotècnics en què cal que detallin els principals èxits i les futures metes, a més de les qüestions ètiques que hi puguin sorgir.

 • PROGRAMA DE FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

  A més de la dotació econòmica, el programa de posdoctorat Junior Leader inclou un programa de formació interdisciplinari, centrat en aspectes com ara la innovació i el lideratge. Aquest programa està dissenyat especialment per empreses internacionals líders en el sector: Oxentia, la consultora de transferència tecnològica d'Oxford University Innovation Ltd i. Vitae, una organització britànica líder en l'aprofitament del potencial dels investigadors mitjançant la transformació del seu desenvolupament professional.

  Se celebraran tres sessions presencials: al principi de la beca, durant el segon any i durant el tercer any. Cadascuna tindrà entre dos i cinc dies de durada, i hi han de participar tots els becaris d’una mateixa convocatòria, independentment del seu àmbit disciplinari. La Fundació ”la Caixa” sufragarà el cost íntegre d’aquestes sessions i les despeses d’allotjament dels becaris.

 • ESTADES DE RECERCA

  Per tal de complementar la seva carrera investigadora amb una experiència pràctica i intersectorial, els investigadors del programa hauran de realitzar una estada de recerca internacional o intersectorial de durada entre 3 i 6 mesos en una institució proposta per ells mateixos que els permetrà incrementar les seves habilitats transversals. Els becaris podran escollir entre una selecció d'entitats col·laboradores nacionals i internacionals. Durant aquesta estada, els investigadors tindran un supervisor en la institució amfitriona

 • MENTORING

  Cada becari pot optar a l’assignació d’un mentor de l’Associació de Becaris de la Fundació ”la Caixa”, en funció de la seva disciplina acadèmica o del seu interès de recerca.

 • ACTIVITATS DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA

  Els becaris del programa de beques de postdoctorat Junior Leader podran participar en les diferents iniciatives que la Fundació ”la Caixa” posa en marxa amb l’objectiu de difondre la ciència a tota la societat. Per obtenir més informació sobre aquestes iniciatives visiteu la nostra pàgina Cultura i ciència.

 • ACTIVITATS DE SOCIALITZACIÓ

  Es tracta d’activitats com ara conferències i esdeveniments científics organitzats pels centres de recerca que ajudaran els investigadors a establir contactes, crear nous vincles i iniciar col·laboracions amb el sector i els cercles acadèmics, com també a potenciar les seves oportunitats professionals com a investigadors independents, a més d’activitats socials promogudes per la Fundació ”la Caixa”.

Desenvolupa la teva carrera científica a Espanya i Portugal

Mostrar texto Ocultar texto
 • DESENVOLUPA LA TEVA CARRERA CIENTÍFICA A ESPANYA I PORTUGAL

  La Fundació ”la Caixa”, convençuda que el progrés científic, la recerca, la mobilitat i la qualificació professional són cabdals per al desenvolupament de les persones i de tota la societat, dóna suport als investigadors que volen avançar en la seva carrera cap a la independència científica. El Programa de Beques de la Fundació ”la Caixa” és el més important entre els promoguts per les entitats privades, tant pel nombre de beques convocades com pel rigor en la gestió del procés de selecció, la varietat de disciplines i la dotació econòmica de cada beca.

  En aquest marc, el Programa de Beques de postdoctorat Junior Leader contribuirà a internacionalitzar el nostre sistema de recerca d’Espanya i Portugal amb l’atracció de talent internacional mitjançant la modalitat Incoming. Així mateix, ajuda a retenir el talent mitjançant la modalitat Retaining.

  De la mateixa manera, Espanya i Portugal participen en la iniciativa Euraxess, que proporciona suport als investigadors i les seves famílies en arribar a aquests països. La Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) és el coordinador nacional d’aquesta iniciativa, i reuneix al voltant de cent serveis i centres locals de suport als investigadors provinents de fora d’Espanya.

  Així mateix, la FECYT publica cada dos anys una guia completa per a investigadors estrangers amb informació actualitzada sobre la situació laboral, la vida quotidiana i les característiques específiques d’Espanya, com també els procediments requerits per establir-se al nostre país.

  A Portugal és la Fundação per a Ciência e a Tecnologia (FCT) qui s'encarrega de coordinar a nivell nacional la iniciativa Euraxess, facilitant als investigadors estrangers la informació necessària per establir-se a Portugal.

 • ENLLAÇOS D’INTERÈS

Principis ètics

Mostrar texto Ocultar texto
 • PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ ÈTICA

  La recerca que es duu a terme en el marc del programa de posdoctorat Júnior Leader ha de complir els principis ètics de la UE i la legislació nacional i internacional aplicable en aquesta matèria, com també la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea i el Conveni Europeu de Drets Humans.

  Les candidatures que puguin comportar qüestions ètiques s’enviaran al Comitè d’Ètica per verificar que les propostes no siguin contràries als principis ètics fonamentals o els procediments de seguretat pertinents.

 • RECERCA I INNOVACIÓ RESPONSABLES

  La recerca i innovació responsables (per les seves sigles en anglès RRI) constitueixen un principi impulsat per la Comissió Europea i incorporat al programa Horitzó 2020 per reconsiderar el paper de la ciència i la innovació en la societat. La Fundació ”la Caixa” promou aquest concepte a través de la seva participació en projectes europeus amb l’objectiu de difondre la RRI, com és el cas de RRI Tools, o per implementar RRI en contextos diversos: HEIRRI per a institucions d’educació superior i COMPASS per a la indústria. En el programa de formació interdisciplinària que la Fundació ”la Caixa” ofereix als investigadors Junior Leader, es tractaran, entre altres coses, temes sobre com alinear una recerca amb els valors i les necessitats de la societat, parant una atenció especial en la integritat en recerca o els beneficis del compromís professional amb el públic i la indústria en l’activitat de recerca.

 • OPEN SCIENCE

  La Fundació ”la Caixa” pretén promoure la investigació i la innovació d'excel·lència i d'alt impacte transformador. Per això, vol fer el màxim esforç per difondre els resultats de la investigació que finança, per tal que pugui arribar el més aviat possible a altres investigadors i la societat en general. Adopta així una política de ciència oberta pel que fa a les publicacions i les dades resultants de la investigació.

  La Ciència Oberta és un moviment que promou una ciència més accessible per a tothom. Pel que fa a les publicacions científiques, això suposa la voluntat d'obrir el seu accés al més aviat possible; pel que fa a altres resultats, com les dades, implica que s'han de conservar de manera que siguin localitzables, accessibles, interoperables i reutilitzables (principis FAIR).

  La ciència oberta és una prioritat d’Horitzó 2020 per obrir totes les etapes del cicle de vida de la recerca. Reflecteix l’evolució actual de la manera d’investigar i d’organitzar la ciència, en la qual es promou l’ús de noves eines i fluxos de treball per a la transparència, reproductibilitat, disseminació i transferència de coneixement. Abasta conceptes com l’accés obert a publicacions científiques i a dades de recerca, l’ús de nous sistemes científics i big data, el foment de la ciència ciutadana i els nous aspectes ètics de la recerca. Aquests conceptes formen part del programa de formació dels becaris Junior Leader, que els permetrà obtenir coneixements i habilitats per implementar la nova manera d’investigar i d’organitzar la ciència ajudant-los a posicionar-se com a líders d’una nova generació d’investigadors.

  Hi ha nombroses raons per compartir les publicacions i els resultats de la investigació: eficiència gràcies a la reutilització de dades per a nous usos; reproductibilitat per a la verificació de resultats; eficiència econòmica per evitar la duplicitat d'esforços; i augment de l'impacte, la visibilitat i la transparència.

  Amb aquest objectiu, s'insta a tots els beneficiaris d'ajudes i beques de la Fundació ”la Caixa” a compartir els resultats obtinguts de la forma més oberta possible i el més aviat possible, preservant, però, els interessos dels beneficiaris sota el principi de «el més obert possible, tan restringit com sigui necessari».

  En línia amb les iniciatives europees, la Fundació ”la Caixa” vetllarà perquè els resultats de la recerca (co) finançada per la Fundació ”la Caixa” es publiquin en accés obert sempre que es pugui i tan aviat com sigui possible, ja sigui en repositoris institucionals de les universitats o centres de recerca que acolliran els becaris de postdoctorat Junior Leader o bé en dipòsits temàtics de les disciplines corresponents. Una major distribució d'aquests resultats permetrà que la recerca sigui accessible, llegida i reproduïble, alhora que evitarà la duplicació d'esforços i millorarà les oportunitats per a la investigació multidisciplinar, interinstitucional i intersectorial.

  En el cas que es generin dades de genotip/fenotip humà en el marc d'un ajut o beca de la Fundació ”la Caixa”, aquests han de ser dipositats en l'European Genome-phenome Archive (EGA) https://ega-archive.org/ o en un repositori similar.

  La política d'Accés Obert de la Fundació ”la Caixa” es pot consultar a https://obrasociallacaixa.org/ca/investigacion-y-becas/politicas-de-investigacion/politica-de-gestion-y-acceso-abierto/gestion -de-resultats-de-la-investigacio.

 • This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 847648.