Aquesta convocatòria té com a finalitat promoure projectes al medi rural, adaptats a les seves característiques territorials i necessitats socials, per reduir la despoblació de les zones rurals, millorar les condicions de vida dels seus habitants i generar oportunitats per a la gent gran, les famílies, la infància i la adolescència, les dones i les persones en risc d’exclusió social.

Entitats elegibles

Les entitats que es poden presentar a la convocatòria són:

  • Entitats sense ànim de lucre.

  • Entitats de l’economia social que, tinguin o no ànim de lucre, entre les finalitats indicades als seus estatuts consti explícitament com a principal objectiu la cohesió social i l'interès social i/o cultural.

Queden excloses d’aquesta convocatòria les administracions públiques.

Aquestes entitats han d’estar inscrites al Registre administratiu corresponent i estar domiciliades en aquesta comunitat.

Enguany es podran presentar les entitats i delegacions amb conveni vigent a les Convocatòries de Projectes Socials 2023. Per fer-ho, hauran d'emplenar un informe d'estat en el qual es justifiqui l'execució del 40 % del projecte, tant pel que fa a les activitats realitzades com a les despeses imputades a l'ajut concedit.


Pròximament es publicaran les bases i altra documentació complementària d’aquesta convocatòria.

Acreditació i presentació del projecte

Per presentar un projecte, cal que l’entitat sol·licitant s’acrediti a la Aplicació de Convocatòries i, per fer-ho, primer s’hi haurà de registrar una persona gestora de l’esmentada entitat.

En el cas que l'entitat, a partir de 2021, hagi presentat algun projecte a les Convocatòries de Projectes Socials, ja estarà acreditada. No obstant això, s'haurà de confirmar que tant la documentació legal com les dades de contacte de l'entitat estan actualitzats.


Registre de la persona gestora

El registre està permanentment obert i has d’emplenar la informació sol·licitada i pujar la documentació següent:

  • DNI o NIE vigent de la persona gestora (còpia de les dues cares del document).

  • Document d’acreditació de la persona gestora representant de l’entitat, signat pel representant legal de l’entitat (model descarregable a l’Aplicació de Convocatòries).

Fins que la Fundació ”la Caixa” no hagi validat el registre, no podràs continuar formalitzant la sol·licitud, de manera que és important tramitar-lo amb la màxima antelació. El procés de validació de l’usuari podrà durar fins a 3 dies laborables després de la tramitació.

Un cop registrada la persona gestora, es podrà iniciar el procés d’acreditació de l’entitat i també la presentació de la sol·licitud.


Acreditació de l’entitat

Per sol·licitar l’acreditació de l’entitat, la persona gestora ha d’emplenar informació bàsica de l’organització i pujar els document següents:

  • Còpia de la targeta d’identificació fiscal de l’entitat.

  • Còpia de la inscripció de l’entitat al Registre administratiu de la comunitat autònoma.

  • Escriptura de constitució de la fundació o acta de constitució inscrita de l’entitat que incorpori els estatuts. L’escriptura de constitució i els estatuts hauran de ser vigents i estar inscrits al registre corresponent.


Presentació de la sol·licitud

La presentació de la sol·licitud s’ha de fer electrònicament a través del formulari que trobarà a la Aplicació de Convocatòries.

La sol·licitud s’ha de completar amb tota la informació que es demana al formulari i s’ha de tramitar abans de la data de finalització de la convocatòria. No s’acceptarà informació ni documentació que s’aporti fora de l’aplicació ni fora de termini.

Documentació d'interès

Fullet informatiu Convocatòries de Projectes Socials 2024

Novetats sobre les Convocatòries de Projectes Socials per comunitats i ciutats autònomes.

Balanç del programa

Balanç del programa

Impacte social de les Convocatòries de Projectes Socials entre 1999 i 2020.

Balanç del programa (versió executiva)

Impacte social de les Convocatòries de Projectes Socials entre 1999 i 2020.