Aquesta convocatòria té com a finalitat promoure projectes al medi rural, adaptats a les seves característiques territorials i necessitats socials, per reduir la despoblació de les zones rurals, millorar les condicions de vida dels seus habitants i generar oportunitats per a la gent gran, les famílies, la infància i la adolescència, les dones i les persones en risc d’exclusió social.

Entitats elegibles

Les entitats que es poden presentar a la convocatòria són:

  • Entitats sense ànim de lucre.

  • Entitats de l’economia social que, tinguin o no ànim de lucre, entre les finalitats indicades als seus estatuts, consti explícitament com a objectiu principal l’interès social o la cohesió social.

Queden excloses d’aquesta convocatòria les administracions públiques.

Aquestes entitats han d’estar inscrites al Registre administratiu corresponent i estar domiciliades en aquesta comunitat.

Enguany es podran presentar les entitats i delegacions amb conveni vigent a les Convocatòries de Projectes Socials 2022. Per fer-ho, hauran de justificar haver fet una despesa equivalent al 40 % o 50 % de l’ajut (en funció de la convocatòria) i presentar un informe de l’estat del projecte.


Aviat es publicaran les bases i altra documentació complementària d’aquesta convocatòria.

Acreditació i presentació del projecte

Per presentar un projecte, cal que l’entitat sol·licitant s’acrediti a la nova Aplicació de Convocatòries i, per fer-ho, primer s’hi haurà de registrar una persona com a usuari gestor de l’esmentada entitat.

En el cas que la teva entitat hagi presentat algun projecte a les Convocatòries de Projectes Socials 2022, ja estarà acreditada i només hauràs de revisar si s’ha d'actualitzar algun dels documents legals.


Registre de l’usuari gestor

El registre està permanentment obert i has d’emplenar la informació sol·licitada i pujar la documentació següent:

  • DNI o NIE vigent de l’usuari (còpia de les dues cares del document).

  • Document d’acreditació de l’usuari representant de l’entitat, signat pel representant legal de l’entitat (model descarregable a l’Aplicació de Convocatòries).

Fins que la Fundació ”la Caixa” no hagi validat el registre, no podràs continuar formalitzant la sol·licitud, de manera que és important tramitar-lo amb la màxima antelació. El procés de validació de l’usuari podrà durar fins a 3 dies laborables després de la tramitació.

Un cop registrat l’usuari gestor, es podrà iniciar el procés d’acreditació de l’entitat i també la presentació de la sol·licitud.


Acreditació de l’entitat

Per sol·licitar l’acreditació de l’entitat, l’usuari gestor ha d’emplenar informació bàsica de l’organització i pujar els document següents:

  • Còpia de la targeta d’identificació fiscal de l’entitat.

  • Còpia de la inscripció de l’entitat al Registre administratiu de la comunitat autònoma.

  • Escriptura de constitució de la fundació o acta de constitució inscrita de l’entitat que incorpori els estatuts. L’escriptura de constitució i els estatuts hauran de ser vigents i estar inscrits al registre corresponent.


Presentació de la sol·licitud

La presentació de la sol·licitud s’ha de fer electrònicament a través del formulari que trobarà a la nova Aplicació de Convocatòries.

La sol·licitud s’ha de completar amb tota la informació que es demana al formulari i s’ha de tramitar abans de la data de finalització de la convocatòria. No s’acceptarà informació ni documentació que s’aporti fora de l’aplicació ni fora de termini.


Balanç del programa

Balanç del programa

Impacte social del Programa  d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials entre 1999 i 2020.

Balanç del programa (versió executiva)

Impacte social del Programa  d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials entre 1999 i 2020.