La nostra Política Ambiental i Energètica és un reflex clar dels compromisos assumits per la Fundació ”la Caixa” en matèria ambiental i energètica per contribuir a la millora del medi ambient.

Què fem

Som conscients dels desafiaments ambientals als quals ens enfrontem com a societat i de la necessitat d’assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible que marquen les Nacions Unides.

Per això, la majoria dels edificis singulars de la Fundació ”la Caixa”, com ara els centres CaixaForum, les instal·lacions del Museu de la Ciència CosmoCaixa i alguns dels Espais Fundació ”la Caixa” de més rellevància, disposen d’un sistema de gestió ambiental i energètic gràcies al qual hem aconseguit diverses certificacions de gestió ambiental i de l’energia.

A més, col·laborem amb diferents projectes per compensar les nostres emissions de CO2 i garantim que l’energia de les nostres instal·lacions és d’origen renovable.

En aquesta línia, aquestes són algunes de les iniciatives més rellevants que hem dut a terme.

Contractació d’energia elèctrica amb garantia d’origen renovable

Impulsem el consum d’energia verda i com desenvolupar-ne contractant el subministrament elèctric de les instal·lacions amb garantia d’origen renovable, GdO. Aquest instrument certifica que s’ha produït una quantitat determinada d’electricitat a través d’energies renovables o de cogeneració. A partir de la garantia, el consumidor pot accedir a informació detallada sobre l’origen de l’energia que rep i quin impacte medi ambiental ha tingut sobre el que ha produït, amb la qual cosa pot decidir les seves compres d’electricitat amb criteri i responsabilitat.

A la Fundació ”la Caixa” engeguem la contractació elèctrica amb GdO el 2017 i garantim que tots els nostres centres consumeixen energia elèctrica verda al 100 %. Així, els 18.103.969 kWh que vam consumir l’any 2021 procedien íntegrament de contractació d’energia renovable.

Sistema de gestió ambiental i energètic certificat per les normes internacionals ISO 14001 i ISO 50001

Gràcies al nostre sistema de gestió integrat, els edificis més emblemàtics de la Fundació ”la Caixa” tenen certificats d’acord amb les normes internacionals ISO 14001:2015 i ISO 50001:2018.

Amb aquest sistema de gestió mixt, a més de reduir l’impacte ambiental de la nostra activitat, també prioritzem la millora continuada en termes d’eficiència energètica, el control a l’hora d’usar energia i el consum energètic i, en conseqüència, la minimització de costos associats.

El Sistema de Gestió Ambiental i Energètic actual inclou els 13 centres següents: el Museu de la Ciència CosmoCaixa, els CaixaForum Barcelona, Madrid, Sevilla, Saragossa, Palma, Girona, Lleida, Tarragona i Macaya, i els Espai Fundació ”la Caixa” Girona, Madrid i Múrcia. A més, està previst ampliar-ne l’abast amb la incorporació de dos centres addicionals durant l’anualitat 2023: el CXF València i els Jardins de Cap Roig.

Implantació d’un sistema de monitorització energètica

El gener de 2021 vam aconseguir un dels objectius més importants del nostre Programa d’Objectius Ambientals i Energètics: acabar la implantació d’un sistema de monitorització energètica que ens permet efectuar un seguiment en temps real dels consums energètics sectoritzats en els nostres centres més emblemàtics.

A través d’aquesta anàlisi de dades, identifiquem on i com podem millorar els nostres edificis a nivell energètic, com ara en climatització, il·luminació i força. Fem servir aquest sistema en els centres propis del Sistema de Gestió Ambiental i a l’Espai Fundació ”la Caixa” Francesc d’Assís.

Pla de substitució de la il·luminació de les sales d’exposició a diversos CaixaForum

El gener de 2021 vam aconseguir un dels objectius més importants del nostre Programa d’Objectius Ambientals i Energètics: acabar la implantació d’un sistema de monitorització energètica que ens permet efectuar un seguiment en temps real dels consums energètics sectoritzats en els nostres centres més emblemàtics.

A través d’aquesta anàlisi de dades, identifiquem on i com podem millorar els nostres edificis a nivell energètic, com ara en climatització, il·luminació i força. Fem servir aquest sistema en els centres propis del Sistema de Gestió Ambiental i a l’Espai Fundació ”la Caixa” Francesc d’Assís.

Projectes per compensar les emissions de CO2

D’ençà de 2013 calculem la nostra petjada de carboni per poder analitzar les dades i compensar aquestes emissions executant diversos projectes internacionals i nacionals.

Per compensar les emissions de CO2 de l’any 2021, el 2022 hem col·laborat amb diversos projectes de compensació que s’apliquen a països en vies de creixement i en projectes de compensació amb impacte local.

Memòria de sostenibilitat

Memòria de sostenibilitat 2021

Consulta la memòria de sostenibilitat de la Fundació ”la Caixa” de l'exercici 2021.

Memòria de sostenibilitat 2012

Consulta la memòria de sostenibilitat de la Fundació ”la Caixa” de l'exercici 2012.

Memòria de sostenibilitat 2011

Consulta la memòria de sostenibilitat de la Fundació ”la Caixa” de l'exercici 2011.

Memòria de sostenibilitat 2010

Consulta la memòria de sostenibilitat de la Fundació ”la Caixa” de l'exercici 2010.

Certificacions ambientals i energètiques

Certificat ISO 14001:2015 Museu de la Ciència CosmoCaixa

Certificació del Sistema de Gestió Ambiental del Museu de la Ciència CosmoCaixa 2021.

Certificat ISO 14001:2015 Fundació ”la Caixa”

Certificació del Sistema de Gestió Ambiental de la Fundació ”la Caixa” 2021.

(Disponible només en castellà)

Certificat ISO 50001:2018 Museu de la Ciència CosmoCaixa

Certificació del Sistema de Gestió Energètica del Museu de la Ciència CosmoCaixa 2021.

Certificat ISO 50001:2018 Fundació ”la Caixa”

Certificació del Sistema de Gestió Energètica de la Fundació ”la Caixa” 2021.

(Disponible només en castellà)

Certificat CleanCO2

Aquest document acredita la compensació de les emissions de CO2 generades per la Fundació ”la Caixa” durant el 2021.

Certificat del Programa voluntari de compensació

Aquest document acredita el compromís de la Fundació ”la Caixa” amb la reducció de CO2 per mitjà de la compra de crèdits GEH.