La Fundació ”la Caixa” és una institució de naturalesa no lucrativa, benèfica i social, de caràcter privat.

Des de l’origen, la Fundació ”la Caixa” s’ha caracteritzat per un fort compromís social i una vocació de treball en favor de l’interès general. Estructuralment, la Fundació ”la Caixa” és propietària d’un hòlding financer, CriteriaCaixa, que en gestiona el patrimoni empresarial.

Organigrama de la Fundació ”la Caixa”