La Fundació ”la Caixa” és una institució de naturalesa no lucrativa, benèfica i social, de caràcter privat.

Des de l’origen, la Fundació ”la Caixa” s’ha caracteritzat per un fort compromís social i una vocació de treball en favor de l’interès general. Estructuralment, la Fundació ”la Caixa” és propietària d’un hòlding financer, CriteriaCaixa, que en gestiona el patrimoni empresarial.