On es poden publicar articles científics?

Mostrar informació Amagar informació

Per complir aquesta política, cal que els investigadors publiquin en qualsevol de les opcions següents:

 • Revistes d’accés obert complet.

 • Revistes d’accés restringit que permetin la divulgació de la versió publicada o la versió revisada en un repositori d’accés públic.

 • Plataformes de publicació en accés obert que tinguin un procediment de revisió oberta.

 • Revistes que permetin un accés obert individualitzat per article.

 

La publicació en una revista o plataforma que, per qüestions d’embargaments, no permeti complir totalment el compromís d’accés obert, ha de ser aprovada prèviament per la Fundació ”la Caixa”. Només s’aprovarà de manera excepcional quan no hi hagi alternatives raonables per complir plenament aquesta política.

En quin repositori s’ha de dipositar la còpia de la publicació?

Mostrar informació Amagar informació

Qualsevol repositori institucional o temàtic que segueixi les directrius d’OpenAIRE és acceptable.

Quan s’ha de dipositar la publicació al repositori?

Mostrar informació Amagar informació

S’aconsella que el dipòsit es faci immediatament després de la publicació, encara que l’accés al text complet hagi d’estar restringit durant un període de temps (embargament), llevat que la revista o plataforma corresponent ho reguli més restrictivament. Cal tenir en compte, però, que s’ha de dipositar a tot tardar sis mesos després de la data de publicació.

Quin és el codi d’identificació del projecte que s’ha d’incloure al repositori?

Mostrar informació Amagar informació

Seguint les directrius d’OpenAIRE, cal fer servir la metadada «dc.relation.projectID» amb els valors següents:

info:eu-repo/grantAgreement/LCF/FundingProgram/ProjectID/

El project ID es genera en introduir el projecte a l’aplicació de la Fundació ”la Caixa”, de manera que s’ha de contactar amb el gestor/a corresponent de cada beneficiari/ària per obtenir-lo.

Quina versió s’ha de dipositar al repositori?

Mostrar informació Amagar informació

Al repositori s’ha de poder accedir a la darrera versió revisada, sigui la versió final tal com apareix a la publicació, o bé la versió revisada sense la maquetació final (també anomenada postprint o versió de l’autor/a), però amb els mateixos continguts que la publicada.

Quines dades s’han de publicar segons aquesta política?

Mostrar informació Amagar informació

Qualsevol conjunt de dades que sustenti els resultats difosos en una publicació científica cal que es faci públic al mateix temps que la publicació. A més, si els beneficiaris volen fer públiques altres dades obtingudes al llarg de l’activitat finançada ho poden fer d’acord amb el pla de gestió de dades lliurat. En el cas de dades de resultats negatius, se’n recomana també la publicació en repositoris d’accés públic o en revistes especialitzades1 per tal d’evitar de reproduir-los.
 

 1. BMC Research Notes (https://bmcresnotes.biomedcentral.com), Journal of Unsolved Questions (http://junq.info), Research Ideas and Outcomes (http://riojournal.com).

On es poden publicar les dades de recerca?

Mostrar informació Amagar informació

Les dades es poden publicar en qualsevol repositori preparat per preservar i difondre aquest tipus d’objectes. El repositori pot ser d’una institució o d’una comunitat científica, prioritzant que atorgui un identificador persistent (doi, handle o similar) i que en faciliti la localització. Per trobar el repositori més adient, es pot consultar el directori re3data (www.re3data.org).

Quan s’han de publicar les dades de recerca?

Mostrar informació Amagar informació

Les dades que sustenten els resultats obtinguts al llarg de la recerca finançada per la Fundació i que han estat difoses en publicacions científiques s’han de fer públiques al mateix temps en un repositori de dades que en permeti l’accés públic i que atorgui un identificador permanent per a cada conjunt de dades.

En quin format s’han de publicar les dades de recerca?

Mostrar informació Amagar informació

Les dades han de seguir els principis FAIR, és a dir, han de ser trobables, accessibles, interoperables i reutilitzables, tant com sigui possible. S’han de prioritzar els formats estàndards i oberts, tenint en compte les diferents característiques de cada disciplina científica.

Aquesta política afecta la protecció i l’explotació dels resultats de la recerca?

Mostrar informació Amagar informació

Es pressuposa que els beneficiaris han d’haver protegit els resultats de la recerca prèviament a la sol·licitud de publicació.

Pel que fa a les dades de recerca que sustentin els resultats publicats, la política preveu la possibilitat de demanar una excepció de l’aplicació de la política en casos suficientment justificats.

En tot cas, els beneficiaris són responsables d’assegurar- se de prendre mesures per poder complir aquesta política sense incidir negativament en la protecció i/o l’explotació dels resultats, i, si fos necessari, han de plantejar davant la Fundació ”la Caixa” les excepcions que puguin ser necessàries, amb la justificació corresponent.

Com afecta aquesta política si s’ha rebut un ajut abans del 2019?

Mostrar informació Amagar informació

La política es fa efectiva a partir del 2019 per a tots els beneficiaris. Cal recordar que des de l’1 de gener de 2018 la Fundació ”la Caixa” ja té una política d’accés obert, la qual, a partir de la data indicada al paràgraf anterior, s’amplia a tots els resultats de la recerca.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Què fem

La Fundació ”la Caixa” vol promoure la recerca i la innovació d’excel·lència i d’alt impacte transformador. Per això, vol fer el màxim esforç per difondre els resultats de la recerca que finança amb la finalitat que puguin arribar com més aviat millor a altres investigadors i a la societat en general. Adopta així una política de ciència oberta respecte de les publicacions i les dades resultants de la recerca.

La ciència oberta és un moviment que promou una ciència més accessible a tothom. Respecte de les publicacions científiques, això comporta la voluntat d’obrirne l’accés al més aviat possible; pel que fa a altres resultats, com les dades, implica que s’han de conservar de manera que siguin trobables, accessibles, interoperables i reutilitzables (principis FAIR).

Hi ha nombroses raons per compartir les publicacions i els resultats de la recerca: eficiència gràcies a la reutilització de dades per a nous usos; reproductibilitat per a la verificació de resultats; eficiència econòmica per evitar la duplicitat d’esforços; i augment de l’impacte, la visibilitat i la transparència.

Amb aquest objectiu, s’insta tots els beneficiaris d’ajuts i beques de la Fundació a compartir els resultats obtinguts de la manera més oberta possible i com més aviat millor, preservant, però, els interessos dels beneficiaris sota el principi de «tan obert com sigui possible, tan restringit com sigui necessari».


Això vol dir que...

Pel que fa a les publicacions científiques, s’insta els beneficiaris a:

 • Dipositar qualsevol publicació amb revisió d’experts que resulti del projecte finançat en un repositori institucional o temàtic de rellevància de la disciplina, immediatament després de la publicació. Al repositori s’hi ha de fer constar el codi d’identificació1 del projecte finançat.

 • En un període no superior a sis mesos des de la data de la publicació, s’ha de fer accessible al públic la versió publicada de la publicació científica.

 • En cas que no sigui possible per restriccions imposades per les condicions de la revista o plataforma corresponent, s’acceptarà la versió de l’autor/a que hagi passat tot el procés de revisió d’experts i no presenti la maquetació final de la publicació.


Pel que fa a les dades de la recerca:

Els beneficiaris d’un ajut de la Fundació ”la Caixa” han d’elaborar un pla de gestió de dades per a tots els projectes de recerca finançats per l’entitat que tinguin un pressupost igual o superior a 100.000 €. La resta de projectes en queden exempts, tot i que se’ls recomana de fer-ho igualment com a bona pràctica.

En aquest sentit:

 • La primera versió del pla s’ha de lliurar en un termini no superior a sis mesos després d’haver iniciat el projecte. Quan es faci la revisió intermèdia del projecte, cal presentar una actualització del pla. I en acabar el projecte, cal lliurar la versió definitiva del pla, juntament amb la memòria final.

 • En el pla hi han de constar, entre altres aspectes, les dades que es generaran o s’utilitzaran, com i quan es compartiran, on estaran disponibles, com es preservaran i, en el cas de dades sensibles, quin tractament es farà per complir la legislació vigent aplicable.

 • Els beneficiaris han de fer públiques, com a mínim, les dades que sustentin els resultats publicats i, si s’escau, el material necessari (programari, setups, etc.) per a la seva comprensió o anàlisi. Aquesta posada a disposició de les dades es pot fer en qualsevol repositori o arxiu de confiança.

 • En el cas que hi hagi altres resultats del projecte susceptibles de poder ser divulgats (programari, setups, etc.), els beneficiaris també els han de fer públics, en un repositori adequat, en un període no superior a sis mesos després de la finalització del projecte.


Amb relació als punts anteriors, cal dir que s’han de dur a terme sempre que no hi hagi cap impediment per motius de privacitat, protecció de dades personals, confidencialitat, o bé per qüestions de protecció a l’efecte de la seva explotació comercial o, en general, per qüestions de propietat intel·lectual o industrial o d’altres de naturalesa legal.

Es pot exceptuar, en qualsevol fase, l’aplicació total o parcial d’aquesta política si la publicació o divulgació de les dades de recerca i el material associat (programari, setups, etc.) pot perjudicar els legítims interessos del beneficiari, de forma degudament justificada (per exemple, per qüestions de propietat intel·lectual, protecció de dades i confidencialitat, seguretat, etc.).

La Fundació ”la Caixa” estudiarà individualment, sempre que es justifiquin adequadament, els casos que requereixin un tractament específic respecte de l’aplicació d’aquesta política i podrà aprovar les excepcions corresponents, si escau.

Si les dades no es poden fer públiques, s’ha de fer constar en el pla de gestió de dades.2

Els possibles costos associats a publicar els resultats i les dades en obert es poden incloure en l’ajut concedit. Tanmateix, l’opció de pagar per publicar en una revista d’accés restringit que ofereixi accés obert individualitzat s’ha de consultar sempre a la Fundació ”la Caixa”.

Aquesta política es farà efectiva a partir de l’1 de juny de 2019.

Es posa a disposició dels beneficiaris un model de pla de gestió de dades.


 1. Per veure la definició del codi d’identificació del projecte consultar les preguntes freqüents.

 2. Es pot veure el document Ethics and data protection de la Comissió Europea.

 

On es poden publicar articles científics?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Per complir aquesta política, cal que els investigadors publiquin en qualsevol de les opcions següents::

 • Revistes d’accés obert complet.

 • Revistes d’accés restringit que permetin la divulgació de la versió publicada o la versió revisada en un repositori d’accés públic.

 • Plataformes de publicació en accés obert que tinguin un procediment de revisió oberta.

 • Revistes que permetin un accés obert individualitzat per article.


La publicació en una revista o plataforma que, per qüestions d’embargaments, no permeti complir totalment el compromís d’accés obert, ha de ser aprovada prèviament per la Fundació ”la Caixa”. Només s’aprovarà de manera excepcional quan no hi hagi alternatives raonables per complir plenament aquesta política.

En quin repositori s’ha de dipositar la còpia de la publicació?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Qualsevol repositori institucional o temàtic que segueixi les directrius d’OpenAIRE és acceptable.

Quan s’ha de dipositar la publicació al repositori?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

S’aconsella que el dipòsit es faci immediatament després de la publicació, encara que l’accés al text complet hagi d’estar restringit durant un període de temps (embargament), llevat que la revista o plataforma corresponent ho reguli més restrictivament. Cal tenir en compte, però, que s’ha de dipositar a tot tardar sis mesos després de la data de publicació.

Quin és el codi d’identificació del projecte que s’ha d’incloure al repositori?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Seguint les directrius d’OpenAIRE, cal fer servir la metadada «dc.relation.projectID» amb els valors següents:

info:eu-repo/grantAgreement/LCF/FundingProgram/ProjectID/

El project ID es genera en introduir el projecte a l’aplicació de la Fundació ”la Caixa”, de manera que s’ha de contactar amb el gestor/a corresponent de cada beneficiari/ària per obtenir-lo.

Quina versió s’ha de dipositar al repositori?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Al repositori s’ha de poder accedir a la darrera versió revisada, sigui la versió final tal com apareix a la publicació, o bé la versió revisada sense la maquetació final (també anomenada postprint o versió de l’autor/a), però amb els mateixos continguts que la publicada.

Quines dades s’han de publicar segons aquesta política?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Qualsevol conjunt de dades que sustenti els resultats difosos en una publicació científica cal que es faci públic al mateix temps que la publicació. A més, si els beneficiaris volen fer públiques altres dades obtingudes al llarg de l’activitat finançada ho poden fer d’acord amb el pla de gestió de dades lliurat. En el cas de dades de resultats negatius, se’n recomana també la publicació en repositoris d’accés públic o en revistes especialitzades1 per tal d’evitar de reproduir-los.
 

 1. BMC Research Notes (https://bmcresnotes.biomedcentral.com), Journal of Unsolved Questions (http://junq.info), Research Ideas and Outcomes (http://riojournal.com).

On es poden publicar les dades de recerca?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Les dades es poden publicar en qualsevol repositori preparat per preservar i difondre aquest tipus d’objectes. El repositori pot ser d’una institució o d’una comunitat científica, prioritzant que atorgui un identificador persistent (doi, handle o similar) i que en faciliti la localització. Per trobar el repositori més adient, es pot consultar el directori re3data (www.re3data.org).

Quan s’han de publicar les dades de recerca?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Les dades que sustenten els resultats obtinguts al llarg de la recerca finançada per la Fundació i que han estat difoses en publicacions científiques s’han de fer públiques al mateix temps en un repositori de dades que en permeti l’accés públic i que atorgui un identificador permanent per a cada conjunt de dades.

En quin format s’han de publicar les dades de recerca?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Les dades han de seguir els principis FAIR, és a dir, han de ser trobables, accessibles, interoperables i reutilitzables, tant com sigui possible. S’han de prioritzar els formats estàndards i oberts, tenint en compte les diferents característiques de cada disciplina científica.

Aquesta política afecta la protecció i l’explotació dels resultats de la recerca?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Es pressuposa que els beneficiaris han d’haver protegit els resultats de la recerca prèviament a la sol·licitud de publicació.

Pel que fa a les dades de recerca que sustentin els resultats publicats, la política preveu la possibilitat de demanar una excepció de l’aplicació de la política en casos suficientment justificats.

En tot cas, els beneficiaris són responsables d’assegurar- se de prendre mesures per poder complir aquesta política sense incidir negativament en la protecció i/o l’explotació dels resultats, i, si fos necessari, han de plantejar davant la Fundació ”la Caixa” les excepcions que puguin ser necessàries, amb la justificació corresponent.

Com afecta aquesta política si s’ha rebut un ajut abans del 2019?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

La política es fa efectiva a partir del 2019 per a tots els beneficiaris. Cal recordar que des de l’1 de gener de 2018 la Fundació ”la Caixa” ja té una política d’accés obert, la qual, a partir de la data indicada al paràgraf anterior, s’amplia a tots els resultats de la recerca.

Esta página pretende servir de apoyo a los investigadores en la creación de sus planes de gestión de datos. Dado que las prácticas varían según las disciplinas y los tipos de proyectos, cada beneficiario/a será responsable de adoptar el modelo que mejor se adapte a las características y necesidades de su proyecto. No obstante, se informa a todos los beneficiarios que deban realizar el plan de gestión de datos conforme a esta política que deberán incluir la siguiente información en la aplicación de gestión de ayudas a la investigación, becas e innovación, de acuerdo con el presente modelo.


Resum de les dades

Se describirá de forma breve y concisa:

 • Qué datos se generarán o recogerán.

 • Qué formatos y estándares se utilizarán.

 • Qué valor pueden tener los datos para otros investigadores.

 • Qué datos no se podrán compartir y por qué motivo.


Responsabilitats

Cal indicar quines persones seran les responsables:

 • Del seguiment del pla.

 • De la gestió de les dades.

 • De la preservació i la conservació.

S’ha d’especificar qui determinarà l’accés a les dades, i en el cas que hi hagi propietat intel·lectual, qui serà el titular dels drets.


Dades FAIR

Cal descriure quines actuacions es duran a terme perquè les dades siguin trobables, accessibles, interoperables i reutilitzables..

Dades trobables

 • Cal indicar quines metadades es faran servir.

 • S’ha d’especificar quin identificador es farà servir per a les dades.

 • Cal indicar quin control de versió es durà a terme.


Accessibilitat

 • Cal indicar quan i qui podrà accedir a les dades.

 • S’ha d’especificar la disponibilitat de les dades.

 • S’ha d’especificar quins mètodes o programaris són necessaris per accedir a les dades.

 • Cal indicar si s’inclou la documentació sobre el programari necessari i, si és possible, incloure’l.

 • S’ha d’especificar on es dipositen les dades, les metadades, la documentació i el codi. 

 • S’ha d’especificar com es dona accés en els casos en què les restriccions són necessàries.


Interoperabilitat

 • Cal descriure com es facilitarà la interoperabilitat de les dades mitjançant l’ús de vocabularis controlats.


Reutilització

 • S’ha d’especificar el grau de reutilització permès quan les dades es posin a l’abast d’altres investigadors i del públic en general.

 • S’ha d’especificar quan seran accessibles les dades per ser reutilitzades. Si és el cas, cal especificar per què i durant quin període les dades seran embargades.

 • S’ha d’especificar si les dades generades i/o recollides en el projecte són reutilitzables per terceres parts, sobretot al final del projecte. Si la reutilització de les dades és restringida, se n’ha d’explicar el motiu.

 • S’han d’especificar els terminis durant els quals les dades poden ser reutilitzables.


Seguretat de les dades

 • Tractament de la recuperació de les dades, així com l’emmagatzematge segur i el traspàs de dades sensibles: S’han de descriure les mesures adoptades per a la seguretat de les dades. Això inclou l’emmagatzematge i les còpies de seguretat, la preservació a llarg termini i com es mantindran les dades segures i protegides.

 • Cobertura del context de la revisió ètica: S’han de descriure els possibles problemes ètics en la recollida, l’emmagatzematge, el processament i l’arxivament de les dades, com també en els procediments d’aprovació ètica relacionats amb el projecte.


Si les activitats de recerca inclouen infants, pacients, població vulnerable, l’ús de cèl·lules mare embrionàries, qüestions de privacitat i protecció de dades o recerca en animals i primats, cal complir els principis ètics i la legislació nacional pertinent de la Unió Europea i internacional, i és en aquest punt del pla de gestió de dades on cal tractar-ho.


Altres temes

Cal indicar qualsevol altre aspecte d’interès.

Documentació d'interès

Política de Gestió i Accés Obert

Preguntes freqüents

Model de pla de gestió