Línia d´Actuació

Mostrar texto Ocultar texto

Aquesta convocatòria té com a finalitat col·laborar amb projectes que donin resposta a les necessitats socials actuals i que s’adrecin a persones que es troben en situació de vulnerabilitat, a través d’organitzacions no lucratives de Catalunya.

 • DATES CLAU

  CONVOCATÒRIA TANCADA

  Convocatòria oberta des del 24 de novembre fins al 16 de desembre de 2020, a les 23.59 h.

 • ÀMBITS D'ACTUACIÓ

  • La promoció de l’autonomia personal i l’atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la malaltia:

   - Persones grans i reptes derivats de l’envelliment.

   - Persones amb discapacitat o trastorn mental.

   - Humanització de la salut.

  • Lluita contra la pobresa en l’àmbit familiar i l’exclusió social (inclou les activitats culturals per a la inclusió social).

  • Inserció sociolaboral.

  • Interculturalitat i acció social.

 • ENTITATS ELEGIBLES

  Les entitats que es poden presentar a la convocatòria són:

  • Entitats sense ànim de lucre.

  • Entitats de l’economia social en els estatuts de les quals hi consti explícitament, entre les finalitats indicades, l’objectiu principal de l’interès social o la cohesió social.

  Queden excloses d’aquesta convocatòria les entitats que formen part del sector públic i les fundacions corporatives (empresarials o bancàries).

 • MODALITATS DE SOL·LICITUD

  Les sol·licituds es poden fer en una de les modalitats següents:

  Modalitat 1

  • Es pot sol·licitar fins a 40.000 €.

  • L’import sol·licitat no pot superar el 75 % del cost total del projecte.

  • Si el projecte és seleccionat, l’entitat es compromet a aportar com a mínim el 25 % del cost total del projecte segons el pressupost presentat, independentment de l’import de l’ajut atorgat.

  Modalitat 2

  • Es pot sol·licitar a partir de 40.000 € i fins a 100.000 €.

  • L’import sol·licitat no pot superar el 50 % del cost total del projecte.

  • En el cas que el projecte sigui seleccionat, l’entitat es compromet a aportar com a mínim el 50 % del cost total del projecte segons el pressupost presentat, independentment de l’import de l’ajut atorgat.

  Els projectes presentats en la modalitat 2 es regeixen per requeriments específics referents a:

  • Pagament de l’ajut: en tres trams, el segon dels quals amb la presentació prèvia de la justificació intermèdia; en el cas d’ajuts destinats a inversió, en un únic pagament al final del projecte.

  • Informació i documentació requerida en la presentació de la sol·licitud i la seva avaluació: robustesa de la planificació i el monitoratge del projecte, coordinació amb altres recursos socials i justificació de la rellevància de la inversió per al projecte al qual es destina.

  • Justificació i avaluació del projecte: grau de desenvolupament del projecte, impacte en l’assoliment dels objectius i resultats, i sostenibilitat de les inversions un cop acabat el projecte.

Acreditació i presentació del projecte

Mostrar texto Ocultar texto