Obrim la setena edició de la convocatòria CaixaResearch d’investigació en salut.

Què fem

La Fundació ”la Caixa” inicia la setena edició de la convocatòria CaixaResearch per a projectes d’investigació en biomedicina i salut. L’objectiu d’aquesta convocatòria és identificar i promoure iniciatives prometedores, d’excel·lència científica i de valor potencial i impacte social, tant en investigació bàsica com en clínica o translacional.

Els projectes presentats han d’estar emmarcats en les àrees temàtiques següents:

 • Neurociències

 • Oncologia

 • Malalties cardiovasculars i metabòliques relacionades

 • Malalties infeccioses

 • Tecnologies facilitadores en les quatre àrees temàtiques anteriors


A qui s'adreça

 • Organitzacions sol·licitants (Host Organizations, HO). Es poden presentar a la convocatòria projectes liderats per investigadors d’organitzacions d'investigació sense ànim de lucre localitzades a Espanya o a Portugal.

 • Líder del projecte (Project Leader, PL). L’investigador principal de l’organització sol·licitant ha de ser, a més, el líder del projecte, que és qui ha de presentar la proposta a la convocatòria i dirigir l’execució global del projecte.

 • Organitzacions d'investigació (Research Performing Organizations, RPO). Qualsevol organització d'investigació sense ànim de lucre localitzada a qualsevol país del món i que dugui a terme activitats en el projecte. En projectes individuals, l’única organització d'investigació és la sol·licitant. En consorcis d'investigació, hi ha d’haver un mínim de 2 i un màxim de 5 organitzacions d'investigació (incloent-hi l’organització sol·licitant). Organitzacions d'investigació amb el mateix NIF o VAT number es consideren una sola organització.

 • Investigadors principals (Principal Investigators, PI). Cada organització d'investigació ha de tenir un investigador principal responsable de l’execució de les activitats del projecte que es duguin a terme a la seva organització.

 • Organizaciones de la sociedad civil (Civil Society Organizations, CSO). Addicionalment, tant els projectes individuals com els consorcis d'investigació també poden incloure un màxim de 3 entitats de la societat civil sense ànim de lucre que no tinguin com a activitat principal la investigació (per exemple, associacions de pacients).

 • Empreses. Les empreses establertes no poden ser membres del projecte, però poden rebre fons com a subcontractades. En termes globals, la suma del pressupost de totes les organitzacions no localitzades a Espanya o Portugal pot ser com a màxim el 30 % de la totalitat del pressupost del projecte.

 • Membres de l'equip (Team members). Tots els membres de l’equip del projecte han de formar part de l’organització sol·licitant, de les entitats de la societat civil o de les organitzacions del consorci d'investigació.


Ajuda econòmica

Les propostes de projecte han de tenir una durada de fins a 3 anys d’execució i poden ser:

 • Individuals: presentades per una única organització d'investigació (organització sol·licitant). Poden rebre ajudes d’un màxim de 500.000 €.

 • En consorci d'investigació: presentades per un mínim de 2 i un màxim de 5 organitzacions d'investigació, coordinades per l’organització sol·licitant. Poden rebre ajudes d’un màxim d’1.000.000 €.

En tots dos tipus de propostes es poden incloure organitzacions de la societat civil sense ànim de lucre, com ara associacions de pacients. Les empreses constituïdes no poden formar part del projecte com a entitats col·laboradores.

Es pot concedir una ajuda global de fins a 21.000.000 €* per donar suport als projectes seleccionats. La intenció és distribuir les ajudes de manera aproximadament equitativa entre les diferents àrees temàtiques, però la distribució final depèn sempre de la qualitat i de les característiques específiques dels projectes presentats a la convocatòria.

* Aquest import està subjecte a l’aprovació final per part de la Fundació ”la Caixa”.

La Fundació Francisco Luzón podrà cofinançar un projecte sobre l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA).

La Fundació ”la Caixa” i la Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) col·laboren mitjançant la Iniciativa Ibèrica d’Investigació i Innovació Biomèdica (i4B) en el marc de la convocatòria. Amb aquesta iniciativa, l’FCT pot finançar projectes addicionals entre les propostes més ben classificades, liderades per organitzacions portugueses.

El fet que les propostes siguin individuals o en consorci i d'investigació bàsica, clínica o translacional no serveix com a criteri de selecció durant el procés d’avaluació. Els únics criteris de selecció per avaluar les propostes són els que es detallen a les bases de la convocatòria.

La descripció d'un pressupost ajustat en relació amb les activitats que s'han de desenvolupar és un punt valorat en el procés d'avaluació dels projectes.

Contacte

Per a consultes i més informació: [email protected].

Si tens més preguntes, inscriu-te a la sessió informativa online en anglès:

Dimecres 11 d'octubre de 2023, a les 10.30 h CET. Registre obligatori.

 1. Les bases d'aquesta convocatòria estan disponibles a la web a partir del 19 de setembre de 2023.

 2. La plataforma on-line està disponible per presentar les sol·licituds entre el 19 de setembre de 2023, a les 14 h CET, i el 16 de novembre de 2023, a les 14 h CET.

 3. Usuaris i rols en la plataforma online:

  • Project Leader (PL): investigador responsable de la proposta, que també és qui signa el conveni en cas de ser guanyador. És indispensable que el PL es registri en el sistema amb les seves dades personals i que es vinculi a la seva organització, que trobarà en un llistat. En cas de no trobar en ell la seva organització, cal incloure-la introduint el nom i el CIF de l'organització.

  • Organization Manager (OM): gestor de l'organització sol·licitant, únic representant que la l'organizació apodera per dur a terme els tràmits de gestió relacionats amb la proposta (acceptar la participació del PL vinculat a l'organització i facilitar la documentació necessària en el cas de les propostes seleccionades).

   • El PL no pot tramitar la proposta fins que rebi l’acceptació online de l'OM. Aquesta acceptació es pot realitzar en qualsevol moment de la preparació de la proposta i, després de l'acceptació, la proposta pot ser modificada pel PL.

   • L’ OM té accés de lectura de les propostes.

  • Principal Investigator (PI): investigador principal de cada membre del consorci. El PI té accés de lectura a la proposta de la qual és membre a través de la invitació del PL. Pot veure la proposta i ha d'acceptar-la en línia per a la seva tramitació.

  • Civil Society Organizations (CSO): organitzacions de la societat civil sense ànim de lucre que participen com a membres d'una proposta (individual o en consorci). El representant de la CSO té accés de lectura a la proposta de la qual és membre a través de la invitació del PL. Pot veure la proposta i ha d'acceptar-la online per a la seva tramitació.

 4. Durant el procés de sol·licitud, hi ha disponible un botó de validació per comprovar que les dades introduïdes són correctes. Aconsellem l'ús d'aquesta validació al llarg del procés de sol·licitud per arribar a la data límit de tancament de la convocatòria. No s'acceptaran propostes després del tancament de la convocatòria.

 5. És necessari emplenar la sol·licitud en anglès. No s'accepten sol·licituds que estiguin en qualsevol altre idioma, que estiguin incompletes en informació o documentació, que es lliurin en paper o que es presentin per qualsevol altre mitjà, o bé, fora de termini.


Criteris de sol·licitud

A les bases d’aquesta convocatòria (disponible només en anglès) es poden trobar els detalls de tots els criteris d’elegibilitat i els requisits per presentar una proposta a aquesta convocatòria, com els següents:

 • Projectes CaixaResearch Health actius. Els project leaders (PL) guanyadors a les tres últimes edicions de Health Research no es poden presentar com a PL de noves propostes en aquesta edició.

 • Valoració mínima a l’edició anterior. Amb l’objectiu de potenciar la qualitat de les propostes, els PL i PI dels projectes que han obtingut una valoració inferior a 5,50 (d’una puntuació màxima de 8) a l’avaluació per revisió remota d’experts de l’edició anterior (2023) no es poden presentar com a PL en propostes d’aquesta edició (2024).

 • De forma prospectiva, els PL i PI dels projectes que obtinguin una valoració inferior a 5,50 (d’una puntuació màxima de 8) a l’avaluació per revisió remota d’experts d’aquesta edició (2024) no es poden presentar com a PL en propostes de l’edició vinent (2025).

 • No són elegibles els projectes que desenvolupin estudis els resultats dels quals estiguin sotmesos a drets de qualsevol naturalesa per part d’una entitat amb ànim de lucre abans del tancament de les aplicacions. La Fundació ”la Caixa” es reserva el dret de refusar propostes amb un benefici clar d’organitzacions amb ànim de lucre.

El procediment d'avaluació del projecte consta de les fases següents:

 1. Fase d’elegibilitat formal i de contingut: es revisen totes les sol·licituds rebudes per comprovar que compleixen els criteris de les bases de la convocatòria. Les sol·licituds que superin aquesta fase d'elegibilitat formal seran revisades per validar també la seva elegibilitat en el contingut i assegurar que poden passar a la fase d'avaluació remota. Si es denega una sol·licitud, la Fundació ”la Caixa” envia a la persona sol·licitant una notificació per correu electrònic en què s’exposen els motius de la denegació.

 2. Fase de preselecció per revisió remota: les sol·licituds que superen la fase d’elegibilitat entren en un procés de preselecció remota fet per 3 o 4 experts internacionals. Les 16-18 sol·licituds que reben les millors puntuacions de cada àrea temàtica passen a la fase següent. La Fundació ”la Caixa” informa per correu electrònic els líders del projecte (PL) si han estat seleccionats o no.

 3. Avaluació presencial per comitès de selecció: hi ha 5 comitès de selecció, un per cada àrea temàtica. Cada comitè de selecció està format per entre 8 i 12 experts de renom internacional. Els PL de les propostes preseleccionades són convocats a una entrevista presencial que es farà a Barcelona els dies 23 i 24 de maig de 2024. Al final del mes de juny de 2024 es comunicaran els guanyadors de la convocatòria.

Si vols més informació sobre el procés de selecció, pots descarregar els documents Eligibility and evaluation guidelines i Code of conduct for evaluators.

Descarregar materials


Per a investigadors CaixaResearch i projectes seleccionats en convocatòries

Aquesta secció està especialment dedicada als Investigadors CaixaResearch, una xarxa de talent i excel·lència formada per més de 300 investigadors i metges que treballen en diferents disciplines de la salut i biomedicina en més de 150 centres d'investigació, hospitals i universitats.

Donat que els seus projectes han estat subvencionats per la Fundació ”la Caixa”, s'hauran d'incloure els noms i logotips de Fundació ”la Caixa” i CaixaResearch (quan sigui possible) en tots els materials i activitats de comunicació derivats dels projectes CaixaResearch seleccionats en les convocatòries (és a dir, fullets, PDF, vídeos i altre material gràfic, comunicacions orals i escrites, pàgina web del seu projecte / institució, notes de premsa, publicacions, equips, etc.).

En els articles científics publicats com a resultat del projecte CaixaResearch seleccionat hi haurà d'aparèixer Fundació ”la Caixa” com a entitat subvencionadora.

Si us plau, consulta els documents següents per a la correcta implementació d'aquestes directrius:


Ajuda'ns a fer difusió de la convocatòria

Amb l'objectiu de generar sinergies i assolir la màxima difusió de la convocatòria de candidatures de Recerca en Salut, t’agrairíem que ens ajudessis a difondre els materials de comunicació entre la comunitat científica.

Only for researchers who are currently working outside Spain and Portugal.

Join our Team of Evaluators!

The ”la Caixa” Foundation evaluation procedure follows international standards and consist of a peer review process and a number of final expert selection panels.

To become a reviewer for this particular call you need to be currently working outside Spain and Portugal. You will be financially remunerated for your work according to European standards.

Should you be interested in joining our team of scientific reviewers, you can fill out this simple form.

We also invite you to send the request below to any other experts you know who might be interested.

Documentació d’interès

Bases de la convocatòria

(Disponible només en anglès)

Eligibility and evaluation guidelines

(Disponible només en anglès)

Code of conduct for evaluators

(Disponible només en anglès)

Manual for Submission

(Disponible només en anglès)