Impulsem projectes adreçats a implementar mesures que afavoreixin la inclusió activa de persones en risc i/o situació d’exclusió social.

El context de crisi internacional ha incidit en el mercat de treball espanyol de manera més significativa que en altres països europeus. Com a conseqüència, s’ha produït una divergència notable en les taxes d’ocupació i d’atur respecte a la mitjana de la Unió Europea. La prolongació de la recessió econòmica a Espanya ha provocat una elevada taxa d'atur de llarga durada i d'atur juvenil.

Per contribuir a la consecució dels objectius marcats per l'Estratègia Europa 2020, l'Estat espanyol desenvolupa el Programa Operatiu d'Inclusió Social i de l'Economia Social (POISES) per al període 2014-2020, finançat pel Fons Social Europeu.

La Fundació ”la Caixa”, com a organisme intermedi del POISES 2014-2020, en el marc de l'Objectiu temàtic 9: “Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació”, llança la convocatòria del programa Més Feina de la Fundació ”la Caixa”, amb un finançament total de més de 41 milions €, per seleccionar projectes adreçats a implementar mesures que afavoreixin la inclusió activa de persones en risc i/o situació d’exclusió social per mitjà d’itineraris integrals d’inserció sociolaboral, que permetin la seva inserció al mercat laboral.


A qui s’adreça

Els ajuts es dirigeixen a entitats sense ànim de lucre, centres especials d’ocupació o empreses d’inserció que impulsin projectes propis adreçats a implementar mesures que afavoreixin la inclusió activa de persones en risc i/o situació d’exclusió social per mitjà d’itineraris integrals d’inserció sociolaboral, que permetin la seva inserció al mercat laboral.

Se subvencionaran projectes d’un any de durada que es desenvoluparan anualment dins del període de subvencionalitat de la despesa.


Finançament

Aquesta convocatòria té un cofinançament del Fons Social Europeu de 30.576.923 € i de la Fundació ”la Caixa” de 10.769.309,75 €. Els projectes que se seleccionin obtindran un finançament anual d’entre 80.000 i 100.000 €.

Període de subvencionalitat de la despesa dels projectes: des de la data de signatura del conveni amb l’entitat beneficiària (maig de 2017) fins al 30 de setembre de 2023.


Línies d’actuació

Es valoraran projectes que incloguin:

  1. Itineraris individualitzats d'acompanyament a les persones durant el procés d'inserció sociolaboral.

  2. Formació per millorar l’ocupabilitat de les persones, en els casos en què es consideri oportú.

  3. Intermediació laboral i prospecció, orientades al mercat de treball com a element facilitador de l'ocupabilitat.

  4. Orientació laboral encaminada a familiaritzar les persones participants amb les diverses tècniques de recerca de feina i a proporcionar-los un coneixement del mercat laboral.

  5. Suport en l'ocupació; en els casos en què l'itinerari aconsegueixi la inserció laboral, es pot fer, d’acord amb les necessitats de la persona, un acompanyament estret, a ella i a l'empresa.

No formen part de l'objecte d'aquesta convocatòria les accions adreçades a l'ajuda o el foment de l'emprenedoria.

Per presentar un projecte cal que l'entitat sol·licitant s'acrediti a l'aplicació Portal de convocatòries.

  • Entitats ja acreditades: han de verificar i validar la documentació de registre que consta a l'aplicació.

  • Entitats no acreditades: el procés d'acreditació es fa a través de l'aplicació, on s'obté la clau d'accés (usuari i contrasenya).

Qualsevol persona que tingui coneixement de fets que poguessin ser constitutius de frau o irregularitat, en relació amb projectes o operacions finançats de manera total o parcial amb càrrec a fons provinents de la Unió Europea, pot posar aquests fets en coneixement del Servei Nacional de Coordinació Antifrau (SNCA) de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat per mitjans electrònics, a través del canal habilitat a l’efecte per aquest Servei a la pàgina web del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública en els termes que estableix la comunicació 1/2017, de 3 d’abril, del Servei esmentat.

De la mateixa manera, i sempre que excepcionalment no sigui possible l’ús dels mitjans electrònics que s’indiquen, els fets es poden posar en coneixement del Servei Nacional de comunicació 1/2017, de 3 d’abril, del Servei esmentat (PDF, 4,91 MB)Coordinació Antifrau en suport paper mitjançant l’enviament de la documentació en un sobre tancat a l’adreça postal següent:

Servicio Nacional de Coordinación Antifraude
Intervención General de la Administración del Estado
Ministerio de Hacienda y Función Pública
Calle María de Molina 50, planta 12
28006 - Madrid.

En cas d’efectuar una comunicació a l’SNCA, ja sigui per mitjans electrònics o per correu postal, agrairem que se n’enviï una còpia a la Fundació ”la Caixa” a l’adreça que s’indica sota aquest paràgraf a fi que, com a organisme intermedi del POISES, en pugui dur a terme un seguiment:

Fundació ”la Caixa”
Departament d’Auditoria interna
Av. Diagonal, 621-629, torre 2, planta 6
08028 Barcelona.

Documentació d'interès

Bases del programa

(Disponible només en castellà)

Guia de preguntes freqüents

Repositori de consultes

Actualitzat el 2 de febrer de 2017.

Candidatures que passen a la fase d'avaluació

Llistat definitiu de candidatures que passen a la fase d'avaluació tècnica

Resultat de l'avaluació tècnica

Acta d'avaluació

(Disponible només en castellà)

Resultat definitiu de la convocatòria

Operacions d'assitència tècnica de la Fundació ”la Caixa”

Actualització del resultat definitiu de la convocatòria

Convocatòria cofinançada per


Logotip de la Unió Europea. Fons Social Europeu Logotip de la Fundació ”la Caixa”