Seleccionem projectes adreçats a implementar mesures que afavoreixin la inclusió activa de persones en risc i/o situació d’exclusió social.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

La Fundació ”la Caixa”, com a organisme intermedi d’aquest programa, en el marc de l’Objectiu específic 4.8, Fomentar la inclusió activa per promoure la igualtat d’oportunitats, la no-discriminació i la participació activa, i millorar l’ocupabilitat, en particular per als col·lectius desafavorits, llança la convocatòria +Feina, amb un finançament total de més de 48 M€, per seleccionar projectes adreçats a implementar mesures que afavoreixin la inclusió activa de persones en risc i/o situació d’exclusió social a través d’itineraris integrals d’inserció sociolaboral, que en permetin la inserció al mercat laboral.


A qui s’adreça

Els ajuts s’adrecen a entitats sense ànim de lucre, que impulsin projectes propis adreçats a implementar mesures que afavoreixin la inclusió activa de persones en risc i/o situació d’exclusió social a través d’itineraris integrals d’inserció sociolaboral, que en permetin la inserció al mercat laboral.

Se subvencionaran projectes de sis anys de durada que es desenvoluparan anualment dins del període de subvencionalitat de la despesa.


Finançament

Aquesta convocatòria disposa d’un finançament del Fons Social Europeu de 33.653.846 €, i per part de la Fundació ”la Caixa”, de 14.672.092,50 € (financiació total de 48.325.938,50 €). Els projectes que se seleccionin obtindran un finançament anual d’entre 85.000 i 120.000 €.

Període de subvencionalitat de la despesa dels projectes: des de la data de signatura del conveni amb l’entitat beneficiària fins al 30 de setembre de 2029.


Línies d’actuació

Es valoraran projectes que incloguin:

  1. Itineraris individualitzats d’acompanyament a les persones durant el procés d’inserció sociolaboral.

  2. Formació per millorar l’ocupabilitat de les persones, en els casos que es consideri oportú.

  3. Intermediació laboral i prospecció, orientada al mercat de treball com a element facilitador de l’ocupació.

  4. Orientació laboral encaminada a familiaritzar les persones participants amb les diverses tècniques de recerca de feina i a proporcionar-los un coneixement del mercat laboral.

  5. Suport a l’ocupació: en aquells casos en què l’itinerari aconsegueixi la inserció laboral, es pot fer, d’acord amb les necessitats de la persona, un acompanyament estret a aquesta i a l’empresa.

No formen part de l’objecte d’aquesta Convocatòria les accions adreçades a l’ajuda o el foment de l’emprenedoria.

Per presentar un projecte cal que l'entitat sol·licitant s'acrediti a través de l'Aplicació de convocatòries.

  • Entitats ja acreditades: han de verificar i validar la documentació de registre que consta a l'aplicació.

  • Entitats no acreditades: el procés d'acreditació es fa a través de l'aplicació, on s'obté la clau d'accés (usuari i contrasenya).

Qualsevol persona que tingui coneixement de fets que poguessin ser constitutius de frau o irregularitat, en relació amb projectes o operacions finançats de manera total o parcial amb càrrec a fons provinents de la Unió Europea, pot posar aquests fets en coneixement del Servei Nacional de Coordinació Antifrau (SNCA) de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat per mitjans electrònics, a través del canal habilitat a l’efecte per aquest Servei a la pàgina web del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública en els termes que estableix la comunicació 1/2017, de 3 d’abril, del Servei esmentat.

De la mateixa manera, i sempre que excepcionalment no sigui possible l’ús dels mitjans electrònics que s’indiquen, els fets es poden posar en coneixement del Servei Nacional de comunicació 1/2017, de 3 d’abril, del Servei esmentat (PDF, 4,91 MB)Coordinació Antifrau en suport paper mitjançant l’enviament de la documentació en un sobre tancat a l’adreça postal següent:

Servicio Nacional de Coordinación Antifraude
Intervención General de la Administración del Estado
Ministerio de Hacienda y Función Pública
Calle María de Molina 50, planta 12
28006 - Madrid.

En cas d’efectuar una comunicació a l’SNCA, ja sigui per mitjans electrònics o per correu postal, agrairem que se n’enviï una còpia a la Fundació ”la Caixa” a l’adreça que s’indica sota aquest paràgraf a fi que, com a organisme intermedi del POISES, en pugui dur a terme un seguiment:

Fundació ”la Caixa”
Departament d’Auditoria interna
Av. Diagonal, 621-629, torre 2, planta 6
08028 Barcelona.

Documentació d'interès

Bases del programa

Manual d'aplicació i convivència d'identitat corporativa amb entitat beneficiària

Declaració responsable - Annex VI

Manual de registre i sol·licitud de participació

(Disponible només en castellà)

Guia de preguntes freqüents

(Disponible només en castellà)

Guia per a la selecció de projectes

(Disponible només en castellà)

Repositori de consultes

(Disponible només en castellà)

Resolució Fase 1

(Disponible només en castellà)

Resolució Fase 1 definitiva

(Disponible només en castellà)

Resultats provisionals del procés de selecció - Avaluació tècnica

(Disponible només en castellà)

Resultats definitius del procés de selecció

(Disponible només en castellà)

Convocatòria cofinançada per


Logotip de  Cofinançat per la Unió Europea Logotip del Ministerio de trabajo y economia social Logotip de  Fons Euopeus Logotip de la Fundació ”la Caixa”