Seleccionem operacions dirigides a la implementació de mesures que afavoreixin el desenvolupament d’itineraris formatius i la millora de competències en persones joves.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Com a organisme intermediari del Programa FSE + Ocupació Juvenil, en el marc de l’Objectiu 4.1: Millorar l’accés a l’ocupació i a les mesures d’activació de tots els demandants de feina, en particular de les persones joves i especialment a través de l’aplicació de la Garantia Juvenil, així com de les persones a l’atur de llarga durada, els grups desafavorits en el mercat laboral i les persones inactives mitjançant la promoció de l’ocupació per compte propi i l’economia social, i en la mesura 5.A6 Pla de capacitació, la Fundació ”la Caixa” llança la convocatòria + Ocupació Jove, amb un finançament total de més de 27 M€ per seleccionar operacions dirigides a la implementació de mesures que afavoreixin que els joves obtinguin la formació necessària que millor s’adapti als requisits de les empreses, de manera que tot això condueixi a la inserció laboral a través del desenvolupament d’itineraris formatius orientats a la formació acreditada (certificats de professionalitat o acreditacions parcials acumulables del Repertori Nacional de Certificats Professionals).


A qui es dirigeix

La convocatòria està dirigida a entitats sense ànim de lucre que impulsen operacions destinades al desenvolupament d’itineraris formatius orientats a la formació acreditada (certificats de professionalitat o acreditacions parcials acumulables del Repertori Nacional de Certificats Professionals). Aquesta convocatòria va principalment dirigida a joves d’entre 16 i 29 anys (tots dos inclosos) beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i amb un nivell d’estudis completats inferior a batxillerat o a un grau superior de formació professional, així com sense estudis, que tinguin una orientació eminentment pràctica i que estiguin estretament vinculats a les necessitats del mercat de treball i de les empreses, de manera que es reforcin les competències per a la inserció laboral a través de l’accés a la feina estable i de qualitat.

Se subvencionaran operacions amb una durada de cinc anualitats, que es desenvoluparan de forma anual dins del període de subvenció de la despesa.


Finançament

Aquesta convocatòria compta amb un finançament de 19.230.769 € del Fons Social Europeu i 8.383.665,34 € per part de la Fundació ”la Caixa” (finançament total de 27.614.434,34 €). Les operacions seleccionades obtindran un finançament anual d’entre 80.000 i 140.000 €.

El període de subvenció de la despesa de les operacions està comprès des de la data de signatura del conveni amb l’entitat beneficiària fins al 30 de setembre de 2029.


Línies d’actuació

Es valoraran les operacions que incloguin:

  1. Prospecció del territori orientada a identificar les necessitats del mercat laboral i establir aliances amb les empreses del teixit local.

  2. Formació en competències transversals, competències digitals i orientació laboral.

  3. Formació tècnica del Repertori Nacional de Certificats Professionals, certificats de professionalitat complets o mòduls formatius d’aquests certificats.

  4. Pràctiques no laborals amb l’objectiu d’aplicar els coneixements i habilitats adquirits en un entorn de feina.

  5. Intermediació laboral per a la facilitació de la inserció dels participants en una feina estable i de qualitat.

La inscripció a la convocatòria s’ha de realitzar a través del Portal de Convocatòries de la Fundació ”la Caixa” mitjançant un procés inicial d’acreditació de l’entitat concurrent i el posterior emplenament d’un formulari de sol·licitud.

Per presentar una operació cal que l’entitat sol·licitant s’acrediti a l'Aplicació de convocatòries.

  • Entitats ja acreditades: cal que verifiquin i validin la documentació de registre que consta a l’aplicació.

  • Entitats no acreditades: el procés d’acreditació es realitza a través de l’aplicació, on obtindrà la seva clau d’accés (usuari i contrasenya).

Qualsevol persona que tingui coneixement de fets que poguessin suposar un frau o una irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats totalment o parcialment per fons procedents de la Unió Europea, podrà posar aquests fets en coneixement del Servei Nacional de Coordinació Antifrau (SNCA) de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat per mitjans electrònics a través del canal habilitat a aquest efecte per aquest Servei a la pàgina web del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública en els termes establerts al comunicat 1/2017, de 3 d’abril, del Servei esmentat.

Així mateix, excepcionalment, sempre que no sigui possible l’ús d’aquests mitjans electrònics, els fets podran posar-se en coneixement del SNCA per escrit durant l’enviament de la documentació en sobre tancat a l’adreça postal següent:

Servei Nacional de Coordinació Antifrau
Intervenció General de l'Administració de l'Estat
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública
Carrer María de Molina, 50, planta 12
28006 - Madrid

En cas d’efectuar un comunicat al SNCA, sigui per via electrònica o via correu postal, agrairíem l’enviament d’una còpia a la Fundació ”la Caixa” a l’adreça següent de forma que l’Organisme Intermedi del POISES en pugui fer un seguiment.

Fundació ”la Caixa”
Departament d'Auditoria interna
Av. Diagonal, 621-629, torre 2, planta 6
08028 Barcelona

Documentació d'interès

Bases de la convocatòria

Tota la informació que necessites per conèixer els detalls d'aquesta convocatòria.

(Disponible només en castellà)

Guia d'Entitats Beneficiàries

Ajudes per al foment de l'ocupació estable i de qualitat de persones joves.

(Disponible només en castellà)

Manual comunicació entitats

Manual d’aplicació i convivència d’identitat corporativa per a entitats beneficiàries del programa de Fundació ”la Caixa” Feina Jove.

(Disponible només en castellà)

Convocatòria cofinançada per


Logotip de  Cofinançat per la Unió Europea Logotip del Ministerio de trabajo y economia social Logotip de  Fons Euopeus Logotip de la Fundació ”la Caixa”