Seleccionem projectes adreçats a implementar mesures que afavoreixin i la millora de les condicions de vida de la població infantil en situació de pobresa i vulnerabilitat i les seves famílies.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

La Fundació ”la Caixa”, en qualitat d'organisme intermedi d’aquest programa, en el marc de l'Objectiu específic ESO 4.12, promoure la integració social de persones en risc de pobresa o exclusió social, en particular les més desfavorides i els infants, llança la convocatòria +Infància de la Fundació ”la Caixa”, amb un finançament total de més de 48 M€, per seleccionar projectes adreçats a la implementació de mesures que afavoreixin la integració social i la millora de les condicions de vida de la població infantil en situació de pobresa i vulnerabilitat i les seves famílies.


A qui s’adreça

La convocatòria està dirigida a xarxes d’entitats sense ànim de lucre que treballin amb la població infantil i les seves famílies en situació de pobresa i vulnerabilitat per a la millora de les seves condicions de vida i el seu nivell d’integració social.

Es subvencionaran projectes de sis anys de durada que es desenvoluparan anualment dins del període de subvencionalitat de la despesa.


Finançament

Aquesta convocatòria compta amb un finançament del Fons Social Europeu de 33.653.846 € i de la Fundació ”la Caixa” de 14.672.092,50 € (financiació total de 48.325.938,50 €). Els projectes que se seleccionin obtindran un finançament anual de fins a 137.000 € per anualitat completa.

Període de subvencionalitat de la despesa dels projectes: des de la data de signatura del conveni amb l’entitat beneficiària fins al 30 de setembre de 2029.


Línies d’actuació

Es valoraran projectes que incloguin:

  1. Itineraris individualitzats de serveis d’acompanyament especialitzat a les famílies amb menors d’entre 0 i 18 anys que afavoreixin la seva integració social i la millora de les seves condicions de vida.

  2. Seguiment personalitzat de les famílies i els menors dels itineraris.

  3. Coordinació amb els agents de l’entorn per a una atenció integral de cada cas.

  4. Treball complementari i coordinat de les entitats que conformen cada xarxa.

Per a aquesta convocatòria, totes les entitats de la xarxa hauran d'estar acreditades abans del 22 de gener de 2024 a través de l'Aplicació de convocatòries.

  • Entitats ja acreditades: han de verificar i validar la documentació de registre que consta a l'aplicació.

  • Entitats no acreditades: el procés d'acreditació es fa a través de l'aplicació, on s'obté la clau d'accés (usuari i contrasenya).

Només les entitats que han iniciat el procés d'acreditació podran accedir al formulari de sol.licitud de la convocatòria.

Qualsevol persona que tingui coneixement de fets que poguessin ser constitutius de frau o irregularitat, en relació amb projectes o operacions finançats de manera total o parcial amb càrrec a fons provinents de la Unió Europea, pot posar aquests fets en coneixement del Servei Nacional de Coordinació Antifrau (SNCA) de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat per mitjans electrònics, a través del canal habilitat a l’efecte per aquest Servei a la pàgina web del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública en els termes que estableix la comunicació 1/2017, de 3 d’abril, del Servei esmentat.

De la mateixa manera, i sempre que excepcionalment no sigui possible l’ús dels mitjans electrònics que s’indiquen, els fets es poden posar en coneixement del Servei Nacional de comunicació 1/2017, de 3 d’abril, del Servei esmentat (PDF, 4,91 MB)Coordinació Antifrau en suport paper mitjançant l’enviament de la documentació en un sobre tancat a l’adreça postal següent:

Servicio Nacional de Coordinación Antifraude
Intervención General de la Administración del Estado
Ministerio de Hacienda y Función Pública
Calle María de Molina 50, planta 12
28006 - Madrid.

En cas d’efectuar una comunicació a l’SNCA, ja sigui per mitjans electrònics o per correu postal, agrairem que se n’enviï una còpia a la Fundació ”la Caixa” a l’adreça que s’indica sota aquest paràgraf a fi que, com a organisme intermedi del POISES, en pugui dur a terme un seguiment:

Fundació ”la Caixa”
Departament d’Auditoria interna
Av. Diagonal, 621-629, torre 2, planta 6
08028 Barcelona.

Documentació d'interès

Bases del programa

Manual d'aplicació i convivència d'identitat corporativa amb entitat beneficiària

Manual de registre i sol·licitud de participació

(Disponible només en castellà)

Guia de preguntes freqüents

(Disponible només en castellà)

Guia d'avaluació sol·licitants

(Disponible només en castellà)

Repositori de consultes referents a la convocatòria

(Disponible només en castellà)

Resolució Fase 1 definitiva

(Disponible només en castellà)

Resultats provisionals del procés de selecció - Avaluació tècnica

(Disponible només en castellà)

Resultats definitius del procés de selecció - modificació

(Disponible només en castellà)

Convocatòria cofinançada per


Logotip de  Cofinançat per la Unió Europea Logotip del Ministerio de trabajo y economia social Logotip de  Fons Euopeus Logotip de la Fundació ”la Caixa”